Verbond van Verzekeraars

Onderzoek wijst uit: Afschaffen basisaftrek lijfrente treft lagere en middeninkomens

Uit onderzoek van GFK PanelServices Benelux in opdracht van het Verbond van Verzeke-raars blijkt dat 50% van alle mensen die in 2001 de basisaftrek* lijfrente heeft toegepast, een inkomen heeft dat lager is dan 30.000 euro. Bovendien heeft 81% van de ondervraagden een pensioengat. Diverse politieke partijen pleiten voor afschaffing van de basisaftrek lijfrente. Een belangrijk argument dat dan wordt aangevoerd, is dat dit een product voor de rijken is. Onderzoek toont niet alleen aan dat dit onzin is, maar ook dat de basisaftrek wordt besteed aan het verkleinen van het pensioengat. Het Verbond van Verzekeraars zal de uit-komsten van het onderzoek met de politiek bespreken.

Basisaftrek geen product voor de rijken
Uit onderzoek dat GFK PanelServices in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft laten verrichten, blijkt dat de basisaftrek lijfrente helemaal niet alleen door de hogere inkomens wordt gebruikt. 50% van de ondervraagden die in 2001 een zogenaamde duizend europost heeft geslo-ten (de basisaftrek bedroeg in 2001 1.036 euro, voor 2002 is dit geïndexeerd naar 1.069 euro), heeft een inkomen lager dan 30.000 euro. 25% heeft een inkomen tussen de 30.000 en 45.000 euro. Slechts 19% heeft een inkomen boven de 45.000 euro, terwijl 6% geen mededeling over zijn inkomen wil doen.

Afschaffen spaarloonregeling treft pensioenspaarders Behalve het ter discussie stellen van de basisaftrek gaan er in de politiek ook stemmen op om de spaarloonregeling af te schaffen. Dit dupeert vooral de verzekerden die voor de betaling van hun lijfrente- of kapitaalverzekering putten uit hun spaarloon-spaarpotje. Uit het onderzoek van GFK PanelServices blijkt dat 64% van de ondervraagden hun lijfrentepolis financiert uit bedrijfsspaarregelingen (bijvoorbeeld spaarloon). Bij inkomens tot 30.000 euro is dit zelfs 70% van de onder-vraagden. Dit zijn niet de meest kapitaalkrachtige burgers en het risico bestaat dan ook dat er geen alternatieve bron is om de premies uit te voldoen. Het gevolg is dat zij hun polissen premie-vrij moeten maken op het moment dat het fiscaal gefacilieerd bedrijfssparen verdwijnt. Daarmee maakt de overheid het voor de lagere en middeninkomens beneden modaal wel erg moeilijk om goed voor hun toekomst te zorgen.

Belastingbesparing op drijfzand gebaseerd
Het ministerie van Financiën denkt dat het door het in stand houden van de basisaftrek lijfrente belastinginkomsten misloopt. Men boekt een opbrengst van 300 miljoen euro in wanneer deze regeling wordt afgeschaft. Maar dat is onzin. Als de basisaftrek wordt geschrapt, mag een burger zijn pensioen altijd nog aanvullen. De besparing van 300 miljoen wordt dan niet gerealiseerd. Hij moet dan echter wel veel reken- en zoekwerk doen om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen om zijn pensioengat uit te rekenen: vorige pensioenfondsen, werkgevers, etc.
Bovendien vergeet de politiek dat elke euro die in aftrek wordt gebracht, op het moment van uitke-ring weer wordt belast. Men rekent zich dus onnodig arm.

Zie het origineel http://www.verzekeraars.nl/smartsite.dws?id=1910 .¹ De informatie in deze tabel is gebaseerd op de gegevens van een groep maatschappijen die representatief is voor de markt. Het marktaandeel van deze maatschappijen is volgens het CBS 76%. De informatie zoals van deze maatschap-pijen is ontvangen is opgehoogd tot markttotalen.
² Van de lijfrente-uitkeringen is 25% fiscaal belast. ³ Van de betaalde premies voor de huidige portefeuille is 40% fiscaal aftrekbaar.


* Met de wijziging van de Wet inkomstenbelasting per 1 januari 2001 mogen burgers de basisaftrek van 1.069 euro gebruiken om hun pensioen aan te vullen, zonder dat zij hoeven aan te tonen dat zij een pensioengat (d.w.z. minder dan 70% van hun laatstverdiende loon op
65-jarige leeftijd) hebben30 mei 2002

---

Deel: ' Afschaffen basisaftrek lijfrente treft lagere en middeninkomens '
Lees ook