Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 29 augustus 2001

Afspraken na gesprek tussen wethouder en kermisexploitanten

Woensdagmiddag 29 augustus jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Binnendijk, zes kermisexploitanten en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Kermis Bond (NKB). Het gesprek vond plaats op verzoek van de kermisexploitanten. Tijdens het gesprek hebben de exploitanten hun onvrede geuit over het afgelasten van het vuurwerk, waarmee in eerdere jaren de Alkmaarse kermis werd afgesloten. Er zijn enkele afspraken gemaakt tussen de wethouder en de kermisexploitanten.

Wethouder Binnendijk heeft aangegeven dat het gemeentebestuur hecht aan een succesvolle kermisweek. Dat laat onverlet dat het afgelasten van het vuurwerk helaas onherroepelijk is en niet ter discussie staat. De risico's van het afsteken van grootschalig evenementenvuurwerk nabij de binnenstad zijn in de ogen van B&W te groot geworden. Het afgelasten van het vuurwerkfestijn vindt ook het gemeentebestuur bijzonder spijtig, aangezien het altijd een prachtige afsluiting was van de Alkmaarse kermis, dat in eerdere jaren, afhankelijk van de weersomstandigheden, vele duizenden toeschouwers trok. Gelijkwaardige alternatieven blijken moeilijk te vinden.

De kermisexploitanten stellen dat zij op het moment dat zij inschreven voor een plek op de Alkmaarse kermis, niet op de hoogte waren van het voornemen om geen vuurwerk af te steken. De wethouder stelde hiertegenover, dat in de publicatie waarin werd opgeroepen om in te tekenen op de Alkmaarse kermis, duidelijk werd gesteld dat vuurwerk afsteken in Alkmaar ter discussie stond. Volgens de kermisexploitanten bestond bij hen echter de indruk dat de gemeente elk jaar standaard een voorbehoud maakte, maar dat het vuurwerkspektakel evengoed traditioneel altijd doorgang had gevonden. Zij brachten naar voren dat zij daardoor voor de kermis van 2001 een pachtsom hadden geboden die aanmerkelijk hoger lag dan wanneer zij zekerheid hadden gehad dat er geen vuurwerkavond was geweest. Hun ervaring is dat een vuurwerkspektakel op deze avond voor hogere bezoekersaantallen zorgt dan normale zondagavonden, en navenant hogere omzetten.

De wethouder heeft gezegd dat hij zich kan voorstellen dat de kermisexploitanten een lagere pachtsom zouden hebben geboden, als zij hadden geweten van het afgelasten van het vuurwerk. Deze knoop werd pas in juli doorgehakt, terwijl de intekening al in het voorjaar had plaatsgevonden. De wethouder betreurt deze gang van zaken, en heeft toegezegd dat zal worden overlegd over een vorm van gedeeltelijke restitutie van de pachtsommen. Dit moet volgens wethouder Binnendijk enige compensatie bieden voor de omzetderving van de laatste zondagavond van de kermis.

In de komende weken worden meer feiten verzameld en wordt het overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van de kermisexploitanten, zodat een regeling kan worden getroffen die zowel door het gemeentebestuur als door de kermisexploitanten kan worden beschouwd als redelijke oplossing voor de ontstane situatie.

Deel: ' Afspraken na gesprek wethouder en kermisexploitanten Alkmaar '
Lees ook