Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier BSE

Afspraken Brinkhorst en provincies over opslag en verbranding diermeel

24 september 2001 - Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft met de provincies Noord-Brabant, Fryslân, Zuid-Holland en Gelderland een plan van aanpak opgesteld over de opslag en verbranding van diermeel. Het plan bestaat uit drie onderdelen: het vergroten van de verbrandingscapaciteit, het versneld wegwerken van de 'oude' voorraad diermeel die nu nog in niet geschikte plaatsen aanwezig is en het zoeken naar nieuwe opslaglocaties voor de huidige productie. Daarvoor is een tijdelijke opslag van circa 70.000 ton diermeel nodig. De eisen voor diermeelopslag zijn gezamenlijk opgesteld door de Inspectie Milieuhygiëne, de Keuringsdienst van Waren en de provincies. Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op brandveiligheid, ongedierte bestrijding en risico's voor het milieu. Minister Brinkhorst heeft dit vandaag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inmiddels is er evenwicht gekomen tussen de productie en verbranding van diermeel van laag risico materiaal (LRM), zoals slachtafval , en diermeel van specifiek hoog risico materiaal (SRM), zoals kadavers en hersenen van herkauwers. Door de BSE-maatregelen en de MKZ-crisis is er vooral een overschot ontstaan van SRM-diermeel. Op dit moment is er 80.000 ton aan SRM-diermeel.

Het beleid van minister Brinkhorst is erop gericht om ruim voldoende verbrandingscapaciteit in Nederland te creëren en te houden voor SRM-diermeel. Medio 2002 zal de verbrandingscapaciteit voor SRM-diermeel verdubbeld zijn door onder andere een extra voorziening bij de energiecentrale op de Maasvlakte De verwachting is dat volgend jaar al het voorradige oude diermeel opgestookt is.

De opslag van diermeel heeft nogal wat extra kosten met zich meegebracht. Het gaat om ongeveer 20 miljoen gulden die wordt gedragen door het ministerie van LNV.

Pers

Reageren

---

Deel: ' Afspraken over opslag en verbranding diermeel '
Lees ook