Dienstenbond CNV

Aftrap CAO-traject Brandstoffenbedrijf
17-03-2003

Op 20 maart as. beginnen de onderhandelingen over de Brandstoffenbedrijf-CAO 2003. De CNV Dienstenbond wil haar leden in de gelegenheid stellen de inzet voor de onderhandelingen te bepalen. Wij vragen u te reageren op de conceptvoorstellen.

Overeenstemming
Op één punt bestaat er in ieder geval overeenstemming tussen de werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid: de economische vooruitzichten zijn slecht. In overeenstemming met het Centraal Akkoord tussen werkgevers, bonden en de overheid geeft de CNV Dienstenbond gehoor aan het dringend beroep op de CAO-partijen om de loonkostenstijging en het inflatiepercentage niet te laten overstijgen. Wij gaan er vanuit dat het Brandstoffenbedrijf zich hieraan conformeert. Mede gelet op de economische situatie zullen wij een beperkt aantal voorstellen doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wij willen daarbij aanhaken op ons centraal thema voor de arbeidsvoorwaarden in 2003: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekent wat ons betreft op een verantwoorde wijze omgaan met mensen en met de omgeving. Dat houdt in goed sociaal beleid dat rekening houdt met de diversiteit van werknemersbehoeften als gevolg van de levensfase waarin medewerkers verkeren. Echter, wij moeten constateren dat niet alle werkgevers begrijpen dat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoort dat je een goede werkgever voor je medewerkers bent, ook als het niet goed gaat in het bedrijf.

Een beroep op u
Wij hebben elkaar erg nodig in dit traject. Immers: hoe meer draagvlak, hoe sterker wij staan en hoe meer wij voor elkaar krijgen aan de onderhandelingstafel. Dat betekent echter niet dat alles vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is dat 'de vakorganisaties het wel regelen'. Het is van groot belang dat u zich medeverantwoordelijk voelt bij onze activiteiten, dat u betrokken blijft, inbreng levert en meehelpt om uw vakorganisatie sterk te houden.

Zijn uw collega's al lid?
Ook uw niet-georganiseerde collega's hebben belang bij de afspraken die wij maken. Ze hebben ook geen rechtstreekse invloed, evenmin kunnen ze terugvallen op hulp van vakbondsbestuurders en juristen. Geef daarom deze informatie aan die collega's door, spreek ze aan en wijs hen op het nut en de voordelen van het lidmaatschap. Meer leden betekent meer invloed, in uw aller belang.
lid worden

Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh, tel: (010)2651111.

Lees hieronder de concept-voorstellen:

Concept-voorstellenbrief Brandstoffenbedrijf-CAO Wij stellen u het volgende voor:


* Looptijd
Wij gaan uit van een looptijd van één jaar.


* Arbeidsvoorwaarden-keuzesysteem
Graag worden wij geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de invoering van het keuzesysteem.

* Arbeid en Zorg
Werkgevers zijn vanuit financieel oogpunt haast gedwongen om in te spelen op de behoeften van de veranderde samenleving. Zo delen steeds meer mannen en vrouwen de zorg voor de kinderen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door kinderopvang, flexibele werktijden en aantrekkelijke verlofregelingen aan te bieden. Hierdoor zal het makkelijker worden om gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden (en daarmee de wervings-, selectie- en opleidingskosten te beperken). Ook zullen werknemers gemotiveerder zijn, met alle voordelen voor het bedrijfsresultaat van dien. Het gaat hier onder andere om zeggenschap over arbeidstijden, verlofmogelijkheden, kinderopvangregeling en rouwverwerking. Het maken van CAO-afspraken over deze onderwerpen is niet vrijblijvend voor de manier van werken; het vergt aanpassing van de manier van werken om effectief deze afspraken uit te kunnen voeren. Effectief houdt onder meer in dat voorkomen moet worden dat de werkdruk verder stijgt om de extra verlofuren, van collega's of jezelf, te compenseren.

Arbeidsduur- en tijden
De CNV Dienstenbond vindt dat werknemers zeggenschap moeten hebben over hun arbeidsvoorwaarden. Dit wordt sinds 1 juli 2000 ondersteund door de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). De WAA geeft werknemers een geclausuleerd recht om hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Individuele werknemers kunnen echter niet langer werken dan de bij de CAO overeengekomen maximale arbeidsduur.

Arbeidstijden en toeslagen
De Arbeidstijdenwet schrijft de werkgever voor om bij de vaststelling van arbeid- en rusttijden -binnen grenzen van redelijkheid- rekening te houden met de wensen van werknemers. Werknemers moeten ook inspraak hebben in (de totstandkoming van) hun roosters en kunnen niet gedwongen worden tot overwerk als daardoor het privéleven regelmatig in de knel komt.

Anders gelovigen
Mensen die vanwege godsdienstige redenen een niet-christelijke feestdag willen vieren dienen hiervoor ruimte te krijgen. De CNV Dienstenbond wil daarom dat werknemers een individueel recht krijgen om verlof op zo'n niet-christelijke feestdag te kunnen vieren, tenzij dit de bedrijfsvoering ernstig belemmert.


* Wet Arbeid en Zorg

Kortdurend zorgverlof
Wij constateren dat er veel schijnverzuim optreedt en stellen daarom voor om bij het wettelijk kortdurend zorgverlof 100% van het salaris uit te betalen.

Kinderopvang
Graag willen wij inzicht of het huidige budget voldoende is om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen.

Rouwverwerking
Uit onderzoek blijkt dat het cruciaal is dat een werknemer in een rouwsituatie het gevoel heeft dat hij serieus wordt genomen en dat zijn probleem bespreekbaar is. Leidinggevenden en collega's weten vaak echter niet hoe ze met een rouwend persoon om moeten gaan. Wanneer mag bijvoorbeeld weer een 'normale' werkprestatie van de betreffende persoon worden gevraagd? Het CNV beschikt over een modelprotocol dat richtlijnen geeft voor vragen van leidinggevenden en collega's. Dit protocol kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden uitgewerkt. Desgevraagd willen wij dit protocol aan u overhandigen. Graag willen wij afspraken maken teneinde het medewerkers mogelijk te
maken om bij het overlijden van partner, kinderen, ouders, broers en/of zussen tijd te nemen voor rouwverwerking.


* Employability
Conform de STAR-aanbevelingen 'Er is meer nodig' en 'Werk maken van employabilitybeleid' zet de CNV Dienstenbond zich in voor een individueel recht op scholing en employability voor iedereen in de organisatie, ongeacht leeftijd of functie.


* Vakbondswerk en medezeggenschap

Verlof
Het is van belang dat vakbondskaderleden alsmede OR-leden over voldoende betaalde tijd kunnen beschikken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij willen afspreken dat kaderleden 6 verlofdagen per jaar krijgen voor vakbondswerk. Deze kunnen worden bestemd voor o.a. het volgen van cursussen c.q. trainingen ter verrijking van kennis en kwaliteit. Het Brandstoffenbedrijf heeft hier ook baat bij. Tevens verzoeken wij de werkgever in overleg te trede met de OR om afspraken te maken over het verlof en de nodige extra faciliteiten.

Loonsverhoging
Wij willen per 1 juni 2003 2,5% loonsverhoging afspreken, conform hetgeen gesteld is in het Centraal Akkoord.


* Premiespaarregeling
Wij willen afspreken dat het vrijgekomen geld dat door de opheffing van het fiscale voordeel van premiesparen vrijkomt ten goede komt aan de werknemers.


* Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij willen een bepaling in de CAO opnemen, waarin staat dat de werkgevers uitgaan van volwassen arbeidsverhoudingen en dat zowel werkgever als werknemer zich conform dat uitgangspunt gedragen.


* Aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht met aanvullende c.q. gewijzigde voorstellen te komen tijdens de onderhandelingen.

Uw mening
Wij verzoeken vóór 19 maart 2003 aan te geven wat u van deze concept-voorstellen vindt. Dat kan via het reactieformulier dat u per post heeft ontvangen. Ook kunt u reageren via de link onderaan deze pagina (alleen leden: ingelogd!).

Deel: ' Aftrap CAO-traject Brandstoffenbedrijf '
Lees ook