EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Afzetgroei in het midden- en kleinbedrijf loopt sterk terug in 2001 en 2002

Datum: 16 okt 2001
nummer:
Inlichtingen: 079 341 36 34

Kortbericht: Ondernemen in 2002

De afzetgroei in het midden- en kleinbedrijf (MKB) loopt dit jaar terug naar 1%. De exportgroei laat met een stijging van 2.25% nog een relatief gunstige ontwikkeling zien. Niettemin komt deze raming toch 1.5% lager uit dan die een half jaar eerder werd opgesteld. Dat komt doordat de groei van de voor ons land relevante wereldhandel sterk achterbleef bij de eerdere verwachtingen tengevolge van de teruglopende conjuncturele ontwikkeling. Op de binnenlandse markt zwakt dit jaar de groei van de investeringsafzet sterk af, dat komt door de terugval van de groei van de bedrijfsinvesteringen, maar vooral ook door de negatieve ontwikkeling bij de investeringen in woningen. Mede daardoor ontwikkelt de investeringsafzet bij het MKB in de bouwnijverheid zich dit jaar matig. Deze sector heeft een belangrijk aandeel in de investeringsafzet van het MKB en is dan ook in sterke mate bepalend voor de ontwikkeling van de investeringsafzet van het MKB. De afzet van consumptieve goederen en diensten, alsmede die van intermediaire leveranties laat een gematigde groei zien van
1.5 à 1.75%. Voor 2002 wordt een afzetstijging voorzien van 0.5%. Bij alle afzetcategorieën neemt de de groei komend jaar toe, het sterkst bij de export en consumptieve goederen en diensten. De export van het MKB krijgt positieve impulsen van de aantrekkende wereldhandel. Door een sterk aantrekkende groei van de particuliere consumptie zal in 2002 de afzetvolumestijging bij de detailhandel sterk aantrekken. Dit blijkt uit prognoses die EIM heeft opgesteld over ontwikkelingen in het MKB in de jaren 2000-2002.

Ondanks de teruglopende conjunctuur blijft de arbeidsmarkt een probleem

Dit jaar komen er 64.000 nieuwe banen bij. Ondanks de teruglopende conjunctuur zal het het MKB veel moeite kosten om deze banen vervuld te krijgen. De vraag naar vakbekwaam personeel blijft omvangrijk. Ondernemers spelen daarop in door sterk te investeren in arbeidsbesparende productiemiddelen. Verwacht wordt dat er in 2002 52.000 nieuwe banen bij zullen komen. Zowel in 2001 als in 2002 neemt het aantal banen sterk toe bij het MKB in de detail- en groothandel, alsmede in de dienstverlening. In de bouwnijverheid en in de dienstverlening neemt het aantal zelfstandigen sterk toe. In de bouw is dat het gevolg van een sterk toenemend aantal ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Ook in de dienstverlening komen er veel ZZP'ers bij, maar in deze sector beginnen ook veel andere starters een nieuw bedrijf.

Winstmarges blijven onder druk staan

De teruglopende conjunctuur draagt bij tot een verhoogde concurrentie tussen midden- en kleinbedrijven onderling, alsmede tussen het MKB en het grootbedrijf. Vanzelfsprekend levert dit druk op de marges van het MKB op. Daarbij komen nog de fors hogere lonen voor nieuw personeel en de sterke algemene kostenstijging die de marges verder onder druk zetten. Mede door deze ontwikkelingen wordt voor dit jaar bij het MKB slechts een winststijging van 2.25% verwacht. In het komende jaar zal de winsttoename op ruim 3% uitkomen

Deze prognoses zijn eind september opgesteld op basis van de Macro Economische Verkenning die door het CPB gepubliceerd is. Bij de hier gepresenteerde ramingen zijn de economische gevolgen van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten niet verdisconteerd.

Deel: ' Afzetgroei in midden- en kleinbedrijf loopt sterk terug '
Lees ook