Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-175
Den Haag, 11 juli 2002

Afzien van pensioenaanspraak bij buitenlandse pensioen BV belast

Directeur-grootaandeelhouders die afzien van hun pensioenaanspraak die zij in het verleden hebben ondergebracht bij een niet in Nederland gevestigde pensioen BV worden met ingang van vandaag belast. Bij afzien of prijsgeven van pensioen is sprake van een constructie om belasting te ontgaan. Staatssecretaris Bos van Financiën heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een wetswijziging met die strekking aankondigt

Hiermee neemt hij de gevolgen weg van een arrest van de Hoge Raad van 7 juni, nr. 36 282, waarin deze oordeelt dat de sinds 1 januari 1995 geldende wettekst de bedoeling van de wetgever onvoldoende tot uitdrukking brengt.

Hieronder volgt de integrale tekst van de brief:

Hierbij maak ik u mijn voornemen bekend om op korte termijn een wettelijke regeling te treffen die tot gevolg heeft dat het afzien of prijsgeven van een pensioenaanspraak die is ondergebracht bij een niet in Nederland gevestigde pensioen BV wordt aangemerkt als een belaste afkoop van pensioen. Met ingang van 1 januari 1995 is het niet langer toegestaan pensioenaanspraken onder te brengen bij een niet in Nederland gevestigde pensioen BV. Daarbij is een overgangsregeling getroffen voor bestaande pensioenaanspraken die reeds waren ondergebracht bij een niet in Nederland gevestigde pensioen BV. Het is steeds de bedoeling geweest, net als voor pensioenaanspraken die zijn ondergebracht bij een in Nederland gevestigde verzekeraar, het afzien of prijsgeven van pensioenaanspraken bij een in het buitenland gevestigde pensioen BV aan te merken als een belaste afkoop. Abusievelijk is dit in de wettekst niet adequaat tot uitdrukking gebracht. De Hoge Raad heeft bij arrest van 7 juni 2002, nr. 36 282, geoordeeld dat uit de wetsgeschiedenis niet met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om, in afwijking van de letterlijke tekst van de betrokken wetsbepalingen, ook het prijsgeven van pensioenaanspraken jegens een verzekeraar die niet in Nederland is gevestigd met de sanctie van artikel 11c (thans 19b) Wet LB 1964 te treffen. Deze omissie wordt via een maatregel die op korte termijn in een wetsvoorstel zal worden opgenomen hersteld. Daarbij zal met terugwerkende kracht tot en met 11 juli 2002 worden geregeld dat het afzien of prijsgeven van pensioenaanspraken waarvoor het overgangsrecht geldt wordt aangemerkt als een belaste afkoop.

Deel: ' Afzien van pensioenaanspraak bij buitenlandse pensioen BV belast '
Lees ook