P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 21 mei 1999.

Dehaene blijft uitzichtloze NAVO-strategie ondersteunen

Op het partijenoverleg over Kosovo in Hertoginnedal heeft Agalev een opschorting van de NAVO-bombardementen bepleit zoals ook door de Italiaanse premier D'Alema is gevraagd. Het is dringend tijd dat er van NAVO-kant een eerste gebaar gesteld wordt, waarop dan positief kan ingespeeld worden door de Serviërs. De Premier stelde dat een opschorting van de bombardementen in de feiten een stopzetting zou betekenen omdat men nooit meer een meerderheid zou vinden om die te hervatten. Hierdoor gaf de Premier impliciet toe dat het draagvlak voor de bombardementen afneemt en dat er nooit grote consensus geweest is. Voorts stelde hij dat het plan van D'Alema 'naïef' is. Pleiten voor een bommenpauze nu het diplomatiek overleg op kruissnelheid draait en bombardementen steeds meer onschuldige burgers treffen, is meer dan zinvol. Dat 'naïef' noemen, zoals Dehaene doet, vinden wij cynisch.

De Groenen herhalen hun eis dat er dringend een alternatief moet komen voor deze uitzichtloze bommenstrategie. Dat alternatief kan alleen bestaan in een de-escalatie van het conflict, waarna een VN-troepenmacht voor de veilige terugkeer van de vluchtelingen kan instaan. Wij willen een duidelijke stap vanwege de NAVO om het vredesproces op gang te brengen. En met ons wil ook een meerderheid van de bevolking dat. We stellen vast dat premier Dehaene zich steeds meer verwijdert van wat leeft bij de bevolking.

Ten slotte vraagt Agalev dat de toestand van de vluchtelingen, opgevangen in vooral Albanië en Macedonië, terug meer in de aandacht komt. Hun situatie blijft ondanks alle inspanningen erg problematisch. Dat heeft minister Poncelet op het overleg toegegeven. België moet volgens Agalev dan ook bereid zijn hier meer vluchtelingen op te vangen, een veelvoud van wat nu toegezegd is.

De Agalev deelnemers aan het overleg:

Jef TAVERNIER Lode VANOOST Hugo VAN DIENDEREN GSM 0477 49 70 72


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Dehaene blijft uitzichtloze NAVO-strategie steunen '
Lees ook