Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G Brussel, 21 maart 2000.

Agalev vraagt toekenning extra middelen en personeel voor bestrijding discriminatie van holebi's

AGALEV In de Commissie Justitie van de Senaat ligt momenteel het wetsvoorstel met betrekking tot de bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ter discussie.

De Agalev-ministers hebben er tijdens de Ministerraad op aangedrongen dat de bevoegdheden van het centrum zouden worden uitgebreid naar alle doelgroepen.

Agalev vraagt concreet dat het centrum extra middelen en personeel krijgt om een aparte cel op te richten die de bestrijding van discriminaties ten aanzien van holebi's kan opvolgen. Momenteel concentreert het Centrum zich immers hoofdzakelijk op discriminaties op basis van (etnische) afkomst. Het zou de bedoeling zijn om het Centrum ook bevoegdheden te geven op vlak van bestrijding van discriminatie inzake vrouwen / mannen en minderheidsgroepen. Daardoor kan de expertise die opgebouwd werd inzake racismebestrijding gebruikt worden bij de bestrijding van discriminatie ten aanzien van andere groepen. Deze bevoegdheidsuitbreiding van het Centrum zal uiteraard gepaard moeten gaan met bijkomende financiële middelen en personeel.

Het bestrijden, wegwerken en voorkomen van discriminaties allerhande is van essentieel belang voor de Groenen. Reeds tijdens de vorige legislatuur werden door toenmalig Senator Eddy Boutmans stappen ondernomen om discriminatie van holebi's ongedaan te maken. Momenteel wordt in een interne werkgroep onderzocht wat op wetgevend vlak het meest opportuun is inzake de bestrijding van discriminatie. Ofwel één wet waarin alle mogelijke discriminaties worden opgenomen, ofwel drie verschillende wetten : een antiracismewet (bestaat reeds maar moet aangepast worden), een antidiscriminatiewet specifiek inzake vrouwen / mannen en een antidiscriminatiewet inzake minderheidsgroepen. Het Kabinet Algemeen Beleid van Minister Aelvoet volgt deze evoluties van zeer nabij op in overleg met zowel de holebibeweging als de vrouwenbeweging.

Magda AELVOET, Minister van Volksgezondheid
Eddy BOUTMANS, Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking
Fauzaya TALHAOUI, Volksvertegenwoordiger AGALEV

Meryem KAÇAR, Senator AGALEV


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Extra middelen voor bestrijding discriminatie '
Lees ook