Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 18 juli 2002

Combinatie arbeid en gezin:
alle beschikbare middelen aan het juiste doel besteden.


Op 14 december 2001 besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister Landuyt om het stelsel van aanmoedigingspremies in de privé-sector te hervormen. Er werden vijf Vlaamse aanmoedigingspremies ingevoerd: het zorgkrediet, het opleidingskrediet, de loopbaanvermindering, de landingsbanen en de premies bij ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering. In februari 2002 was er een akkoord met de federale regering over de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet. Enkele premies, zoals die voor loopbaanvermindering en de landingsbanen, werden overgeheveld naar het federale niveau. Hierdoor komt op Vlaams niveau 8 428 000 euro vrij voor bijkomende premies en/of verbreding van bestaande maatregelen. Van die vrijgekomen middelen werd 6 197 000 euro éénmalig toegekend aan het "Herplaatsingfonds" dit ten voordele van de ex-Sabena-werknemers.

Rest nog 2 231 000 euro die is teruggegaan naar de "algemene middelen". Dit restbedrag dat oorspronkelijk bedoeld was om de combinatie van arbeid en gezin te verbeteren, moet dan ook voor deze doelstelling gebruikt worden.

Hiertoe willen we volgende twee suggesties doen:

· ongeveer 15 % van de gezinnen is een eenoudergezin. Heel wat vrouwen, maar nu ook mannen, moeten arbeid met gezinszorg combineren. Ingevolge vorige regelingen krijgen deze personen een extra premie van 37 euro. Een verhoging van deze tussenkomst is zeker geen luxe. Want vooral de eenoudergezinnen hebben het financieel vaak moeilijk.
· vijftigplussers die gebruik maken van het gewone krediet, krijgen nu een hogere premie dan vijftigplussers die krediet opnemen om zorg te verstrekken. Dat is ook een discrepantie die kan weggewerkt worden.
Tenslotte is het voor vele mensen nog altijd moeilijk om te overzien waar men recht op heeft. Het zou eenvoudiger zijn als elke werknemer in Vlaanderen eenzelfde recht op zorgkredieten heeft. Vandaar dat wij zullen aandringen bij minister Landuyt om er voor te zorgen dat dit geld - dat als doel heeft gezin en arbeid te combineren -zo vlug mogelijk en in afspraak met de sociale partners de juiste bestemming krijgt.

Veerle Declercq, Vlaams volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: vl.parlm@agalev.be

Deel: ' Agalev fractie Vlaams Parlement Combinatie arbeid en gezin '
Lees ook