Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 21 juli 2001

Groenen willen andere globalisering


De Groenen reageren verontwaardigd op de dood van een jonge demonstrant in Genua. Vanuit onze traditie veroordelen wij elke vorm van geweld, van beide kanten. Wij betreuren enerzijds dat een groeiende wereldwijde burgerbeweging, die in veel opzichten de juiste vragen stelt, in de schaduw wordt gesteld door een zeer kleine groep die uit is op gewelddadige confrontaties. Anderzijds verantwoordt dit op een geen enkele manier de buitenmaatse tegenreactie met meer geweld. Het harde optreden van de ordediensten, met dit trieste resultaat als gevolg, dreigt de kloof tussen de politieke leiders en de actieve burgerbeweging enkel te vergroten. We vragen integendeel duidelijke politieke signalen die een opening maken naar de terechte vragen van de civiele samenleving. Als dat niet gebeurt, zal het protest steeds minder controleerbaar worden.

De politieke leiders in internationale organisaties, in regeringen, in partijen - die niet het onderscheid kunnen maken tussen enerzijds een vreedzame zeer brede burgerbeweging en anderzijds een kleine groep mensen die uit is op geweld en confrontatie, vergissen zich. Die duizenden actieve jongeren die nu op straat komen voor een andere globalisering, zijn een teken van hoop. Het is immers niet zo dat de economische globalisering, in de vorm van een wereldwijde 'vrije' markt, alleen maar winnaars oplevert, integendeel. Deze eenzijdige globalisering leidt tot ecologische degradatie, het vergroten van de kloof tussen rijk en arm en het aantasten van de culturele diversiteit.

Steeds meer mensen vragen een andere globalisering, die democratisch, sociaal en ecologisch bijgestuurd wordt. De Groenen verdedigen deze andere dan eng economische waarden al jaren. Zo werken we al jaren actief samen met onze partners in het Zuiden, onder meer door de 'P7' (p = 'poor') die de Europese Groenen al een tijd organiseren, en waarin de 'andere' stemmen over de globalisering aan bod komen. Bij de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap vroegen we enerzijds aandacht voor thema's als de Tobintaks en drongen we anderzijds aan op een ruime plaats voor de NGO's in het project.

Dat duizenden mensen daarvoor hun stem laten horen voor een andere globalisering, is een goede zaak. Politici zouden die uitgestoken hand moeten grijpen om samen aan een meer rechtvaardige wereld te werken. Verklaringen als zou 'nog meer vrije markt' de oplossing zijn, komen enkel neer op meer van hetzelfde. Verklaringen die NGO's culpabiliseren, vergroten enkel de kloof.

De Groenen doen een oproep aan de Belgische regering om de volgende maanden van het Belgisch voorzitterschap een positief signaal te geven aan de georganiseerde burgers. Mensen die meer rechtvaardigheid vragen, zijn niet in de eerste plaats een 'veiligheidsprobleem', ze zijn gesprekspartners. We vragen initiatieven die het structureel overleg tussen regeringen en NGO's kunnen versterken en die heldere politieke signalen geven dat men de boodschap begrepen heeft. De Verklaring van Laken is in dat verband een belangrijk moment. Een dergelijke houding van openheid en vertrouwen is het beste middel tegen alle vormen van geweld, geweld dat wij blijven afkeuren trouwens.

Jos Geysels, politiek secretaris


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Groenen pleiten voor andere globalisering '
Lees ook