P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 17 januari 2000.

Agalev en de commissie politieke vernieuwing: doelstellingen voor het korte- en langetermijnwerk

De Agalev senaatsfractie en de Agalev/Ecolo kamerfractie hechten zeer veel belang aan politieke vernieuwing als middel om de democratie te versterken. Die vernieuwing moet gerealiseerd worden op 2 terreinen. Allereerst moet de werking van de bestaande instellingen verbeterd worden. Verder moet de relatie tussen burger en politiek verbeteren.

Politieke vernieuwing dringt zich zowel op korte als op langere termijn op.
Concreet wil Agalev nog voor de volgende gemeente-en provincieraadsverkiezingen de decumul en de invoering van het ritssysteem gerealiseerd zien. Binnen dezelfde korte termijn pleit Agalev voor het toepassen van het systeem d’Hondt op alle kiesniveaus en het invoeren van grotere kiesomschrijvingen voor de parlementaire verkiezingen. Het statuut van de lokale mandatarissen moet in die zin aangepast dat er meer politiek verlof en een betere verloning voor de gemeenteraadsleden bedongen wordt zodat iedereen ook in feite de mogelijkheid heeft om een politiek mandaat op te nemen.

Op lange termijn vertaalt politieke vernieuwing voor Agalev zich in het stemrecht voor migranten, en het meer betrekken van de burger bij belangrijke politieke beslissingen. Bindende referenda en de herwaardering van het petitierecht zijn hiervoor hefbomen.
Tenslotte moet het commissiewerk beter gecommuniceerd worden naar de burger.

Agalev gelooft in snelle resultaten als gevolg van het werk in deze commissie en in de nodige politieke vernieuwing als gevolg van haar werkzaamheden op langere termijn.

Kristien GRAUWELS, Kamerlid
Jacinta DE ROECK, Senator


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev hecht veel belang aan politieke vernieuwing Belgie '
Lees ook