P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 18 februari 2000.

Agalev keurt het ontwerp snelrecht goed
en legt de nadruk op de nieuwe
mogelijkheden van alternatieve straffen

*********************************************** Op basis van een ontwerp van de regering heeft het parlement gedurende weken het debat gevoerd over het ‘snelrecht'.

Het moet duidelijk zijn dat wij voorstander zijn van een grotere responsabilisering van daders en van een snellere afhandeling van alle rechtszaken, eerder dan van een nieuwe snelrechtprocedure.

Toch vinden we dat er naar aanleiding van de bespreking in de regering en in de commissie van justitie heel wat verbeteringen werden aangebracht:

- het verbeteren van de mogelijkheden van de verdediging
- het terugbrengen van de termijnen voor het verzamelen van voldoende bezwaren in het kader van deze procedure, van 3 maanden tot 1 maand.

- het mogelijk maken om ook in het kader van het snelrecht alternatieve straffen toe te passen.

Daarnaast is het zo dat naar aanleiding van de bespreking van dat wetsontwerp er het politiek engagement kwam van de regering en meerderheidspartijen om naast de klassieke straffen (geldboetes en gevangenisstraffen) de alternatieve straffen als volwaardige autonome straffen in het globale strafwetboek van toepassing te maken.

Hiertoe werd door de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen een wetsvoorstel ondertekend en ingediend in de Kamer.

Gezien deze verbeteringen zal Agalev dit wetsontwerp als ‘koele minnaar' goedkeuren.

Jef TAVERNIER,
Fractievoorzitter Agalev Kamer

Fauzaya TALHAOUI, Kamerlid
gsm 0496 28 77 11


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev keurt ontwerp snelrecht goed '
Lees ook