P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 26 april 1999.

NAVO zet democratie voor schut

De Groenen ondersteunen ten volle de golf van solidariteit waarvan vele mensen blijk geven. Voortbouwen op die solidariteit zou een heel ander politiek signaal geven dan wat we dit weekend van op de NAVO-top hoorden. Daar werd nauwelijks enige opening gemaakt naar een politieke logica en stapte men verder in een eenzijdige militaire logica. Zo besloot de NAVO-top dat de militaire organisatie buiten haar grondgebied en zonder goedkeuring van de Verenigde Naties kan opereren. Voor de Groenen is dit onaanvaardbaar. Daarmee zet de organisatie de VN en het Handvest van de wereldorganisatie verder buiten spel. Daarmee claimt de Westerse alliantie de rol van zelfbenoemde politieagent van de wereld die aan niemand verantwoording is verschuldigd. Toppunt van cynisme is dat de sponsors van het NAVO-feest, grote Amerikaanse wapenbedrijven, daarmee uiterst tevreden zijn. Hun afzet is verzekerd voor de toekomst. De producent van de kruisraketten die tegen Joegoslavië worden ingezet heeft inmiddels zijn beursaandeel al met 17 % zien groeien. Bovendien besloot de top de Europese poot verder uit te bouwen zonder dat daarvoor een democratische controle werd uitgewerkt.

In zijn nieuwe doctrine blijft de NAVO bovendien vasthouden aan zijn optie om als eerste kernwapens in te zetten ook tegen landen die er zelf geen hebben. Ook dat kan Agalev niet aanvaarden, want daarmee leggen premier Dehaene en de andere regeringsleiders de uitspraak van het hoogste rechtscollege van de wereld naast zich neer. Het Internationaal Gerechtshof van Den Haag heeft immers verklaard dat het gebruik van en het dreigen met kernwapens "in het algemeen" illegaal is en dat alle landen de plicht hebben om onderhandelingen te starten die leiden tot een internationaal verdrag dat alle kernwapens verbiedt. In de Kosovo-oorlog kiest de NAVO voor een nieuwe stap in de uitzichtloze militaire logica. De alliantie heeft besloten om via een zeeblokkade de oliebevoorrading van Joegoslavië uit te schakelen. Aangezien de Verenigde Naties daartoe geen toelating hebben gegeven is dit volgens Agalev pure piraterij. Het is bovendien ontzettend gevaarlijk voor verdere escalatie. Hierover zal Agalev-volksvertegenwoordiger Hugo Van Dienderen de premier dringend interpelleren.

Hugo VAN DIENDEREN,
Volksvertegenwoordiger

Jos GEYSELS,
Politiek Secretaris


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev NAVO zet democratie voor schut '
Lees ook