P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 18 oktober 1999.

Tampere-top: nu bewijzen dat Europa geen fort wordt

De Groenen hebben kennis genomen van de resultaten van de Europese top in het Finse Tampere. Met deze slotverklaring wordt het nu eindelijk mogelijk een begin te maken met een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid, evenals een meer verregaande samenwerking op het vlak van justitie. De Groenen zijn op dit vlak al jaren vragende partij.

Het kan evenwel niet ontkend worden dat het algemeen eindresultaat een repressieve teneur heeft. Dit is vooral te wijten aan de houding van enkele grotere EU-lidstaten als Frankrijk en Groot-Brittannië. Voorstellen van de kleinere landen hebben het niet gehaald.

Een gemeenschappelijk beleid op het vlak van asiel, migratie en justitie is een goede zaak als het democratisch ingebed is en als het niet vertrekt van de intentie Europa tot een ‘fort' om te bouwen. Het is nu aan de EU-regeringen, en met name aan de Belgische, om te bewijzen dat Europa geen fort zal worden. Dat zal afhangen van sterke politieke initiatieven. Het verleden heeft bewezen dat de kleinere landen net in dit soort zaken een voortrekkersrol kunnen spelen.

Agalev vraagt dat de Belgische regering de volgende jaren effectief die voortrekkersrol op zich neemt, en wel op de volgende manier:


- Bij de volgende IGC-onderhandelingen voor een nieuw Europees verdrag moet er eindelijk werk gemaakt worden van een echte democratische controle (Europees en in de lidstaten) van de initiatieven op het vlak van asiel, migratie en justitie. In het Belgisch IGC-mandaat dat de volgend maanden ontwikkeld wordt, moet dit een centrale plaats krijgen.


- De uitwerking van een Europees charter ven Grondrechten is een goede zaak. Agalev steunt het voorstel om oud-premier Dehaene namens de Belgische regering in deze werkgroep af te vaardigen.


- Het Belgisch EU-voorzitterschap in 2001 komt op een cruciaal moment. Dan zal namelijk geëvalueerd worden wat er met de conclusies van Tampere is gedaan. Dit voorzitterschap moet bijgevolg zeer goed voorbereid worden.


- Het is ook na Tampere voor de Groenen duidelijk dat het debat over het opheffen van de migratiestop in Europees verband zal moeten gevoerd worden. Ondanks positieve verklaringen van onder meer Karel De Gucht heeft de regering op dit punt een te terughoudende positie ingenomen. Het risico bestaat dat de ‘repressieve' voorstellen van Tampere er nog meer toe zullen leiden dat de illegale weg de enige manier is voor mensen om nog in de Unie binnen te komen. Een debat over een opheffing van de migratiestop is hoe dan ook onvermijdelijk. Het zou België sieren als zij ook op dit vlak een voortrekkersrol gaat spelen.

Jef Tavernier, fractievoorzitter Kamer
Jos Geysels, politiek secretaris
Luckas Vander Taelen, Europarlementslid


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Nu bewijzen dat Europa geen fort wordt '
Lees ook