P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E K A M E R

Brussel, 19.11.1999

Kernwapenstrategie van de NAVO én het debat erover blijven de kern van de zaak

Toen de Eerste Minister een initiatief aankondigde om meer duidelijkheid te scheppen in de zaak van de kernbommen in Kleine Brogel maar terzelfdertijd ook een zekere geheimhoudingsplicht vooropstelde, heeft Agalev er altijd op aangedrongen dat de elementen die nodig zijn voor het publieke debat openbaar zouden zijn. Op maandag 15 november, tijdens een informele vergadering met de fractieleiders van de meerderheid zei Verhofstadt dat hij dacht aan een systeem van informatieverschaffing aan de fractieleiders op 2 niveaus :
- enerzijds de gegevens die kunnen gebruikt worden in een debat over de defensiestrategie van Belgie en de NAVO ;

- anderzijds gegevens die strikt vertrouwelijk moeten blijven.

Agalev is van mening dat :


1. Dit nieuwe initiatief van de Eerste Minister alle kansen moet krijgen omdat het een historische breuk met 36 jaar totale geheimhouding toelaat.


2. De kwestie is niet opgelost met alleen te weten of er kernwapens op Belgisch grondgebied zijn of niet. De kern van de zaak is het debat over de kernwapenstrategie van de NAVO en de conclusies die uit dat debat getrokken worden.


3. Wij blijven aandringen op volgende zaken (uitgesproken tijdens het debat over de regeringsvorming van 15 juli 1999) :
- een hoorzitting met experten over het arrest van het Internationaal Gerechtshof van 1996 dat het produceren, plaatsen en eventueel gebruik van kernwapens als een oorlogsmisdaad beschouwt;

- een debat over de ‘first use'strategie van de NAVO, waarbij deze organisatie zich het recht voorbehoudt als eerste deze wapens in een conflict in te zetten, ook tegen vijanden die deze wapens zelf niet bezitten;

- en samengaand met het vorige punt een debat over de kernwapenstrategie van de NAVO ten gronde en de initiatieven die België al dan niet wil nemen om tot een volledige nucleaire ontwapening te komen, gezien de verplichtingen die België als ondertekenaar van het Non Proliferatie Verdrag heeft aangegaan.

Binnen dit kader kunnen voor ons duidelijke afspraken, ook in verband met geheimhouding, gemaakt worden.

Jef TAVERNIER, fractievoorzitter 0477 49 70 72
Lode VANOOST, Kamerlid
Peter VANHOUTTE, Kamerlid


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Openbaar debat kernwapenstrategie NAVO '
Lees ook