Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 9 oktober 2001

Begroting 2002: 5 belangrijke groene realisaties


Agalev vindt in de beleidsverklaring over de begroting 2002 van premier Verhofstadt een aantal belangrijke groene bekommernissen terug. De groenen stellen vast dat volgende punten tegemoet komen aan hun vragen:


1. Ontwikkelingssamenwerking
De 3 miljard budgetverhoging voor ontwikkelingssamenwerking is een feit. Daarmee moet werk gemaakt worden van initiatieven als de versterking van de positie van ontwikkelingsland in de internationale handelsrelaties en in de internationale financiële instellingen. Zoals de beleidsverklaring het letterlijk stelt : "ons land zal die processen actief steunen en zijn eigen instelling om onze ontwikkelingshulp op te trekken tot het niveau van 0,7 % van het BNP voortzetten. Aldus wordt het eerder afgesproken meerjarenpad voor de stijging van de begrotingsontwikkelingssamenwerking bevestigd."


2. Gezondheidszorg
Er is de verhoging van het budget van het riziv van 543 naar 581,4 miljard frank. Er wordt werk gemaakt van concrete initiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg. Zo worden geïntegreerde diensten voor thuisverzorging gesteund, worden huisartsenkringen erkend en hun opdrachten gefinancierd en wordt de samenwerking in de thuisverpleging gestructureerd. Verder is de Agalev tevreden met de toename van het aantal bedden in de kinderpsychiatrie en de middelen tot verhoging van de kwaliteit van bloedanalyses.


3. Nucleaire uitstap
Conform het regeerakkoord zal een wetsontwerp worden ingediend voor de desactivering van kerncentrales ouder dan 40 jaar. De wettelijke verankering van de nucleaire uitstap is een belangrijk politiek feit.


4. Verkeersveiligheid
Met het voornemen om het aantal verkeersslachtoffers met 33 % te laten dalen op 5 jaar tijd wordt tegemoetgekomen aan een andere dringende groene eis. De bescherming van de zwakke weggebruiker, de snellere administratieve afhandeling en zwaardere bestraffingen van verkeersovertredingen, de verruiming van de mogelijkheden tot plaatsing van de onbemande camera's, de kwalitatief meer hoogstaande opleiding tot het behalen van het rijbewijs en de doorgedreven invoering van de anti-dodehoeksspiegel moeten hiertoe bijdragen.


5. Vergroening van de fiscaliteit
Naast een nieuw engagement om te komen tot een Europees akkoord over energie-fiscaliteit wil men verder werk maken van een groene fiscaliteit. Er zijn inzake autofiscaliteit reeds een aantal beslissingen genomen: a) Voor nieuwe wagens die nu reeds voldoen aan de strenge Europese uitstootnormen 'Euro 4' wordt de belasting op de in verkeerstelling met een belangrijk bedrag verminderd.
ook voor nieuwe LPG-wagens wordt de BIV verminderd. b) De verkeersbelasting zal in principe in het vervolg niet alleen afhangen van het aantal fiscale PK's, maar ook van ecologische parameters, zoals strenge uitstootnormen.
c) Zwavelarme en aromatenarme brandstoffen worden fiscaal bevoordeeld. d) De verlaging van de nominale tarieven van de vennootschapsbelasting wordt deels gecompenseerd door een vermindering van de aftrekbaarheid van autokosten.

Agalev is er zich zeer goed van bewust dat er, gezien de minder gunstige budgettaire omstandigheden op dit ogenblik, niet kan voldaan worden aan een aantal, dikwijls terechte, wensen. Als de begrotingsperspectieven weer gunstiger worden zullen de groenen verder prioritair aandacht geven aan de verhoging van de laagste inkomens en uitkeringen.

Jef TAVERNIER, Fractievoorzitter Agalev Kamer
Jos GEYSELS, Politiek secretaris

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev over Vlaamse begroting groene realisaties '
Lees ook