P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E
VLAAMS PARLEMENT

Brussel, 16 november 1999

Agalev wil strikte naleving van het regeerakkoord inzake de privatisering van de Oostendse luchthaven

**************************************************************** Binnenkort wordt het advies verwacht van de nv Participatiemaatschappij Vlaanderen aan Minister Stevaert i.v.m. de keuze van de kandidaat concessionaris voor de Oostendse luchthaven. Na een Europese aanbesteding werd slechts één offerte ingediend door met name BIAC. BIAC is de exploitant van de luchthaven van Zaventem en is voor méér dan de helft in overheidshanden. De GOM West-Vlaanderen diende geen offerte in maar deed een alternatief voorstel van beheerformule.

Reeds geruime tijd is lawaaihinder, kerosinevervuiling en onveiligheid een reëel probleem op en rond de Oostendse luchthaven. In het Vlaams regeerakkoord staat dat strenge milieuvoorwaarden, met bijzondere aandacht voor de nachtrust, dienen gerespecteerd te worden bij het in concessie geven van de Oostendse luchthaven.

Dit wil zeggen dat de milieuvoorwaarden, opgenomen in het lastenboek en goedgekeurd door de vorigeVlaamse regering onvoldoende zijn. Zo hielden deze voorwaarden geen enkele beperking in met betrekking tot de nachtvluchten.

Daarom formuleert Agalev, in het kader van wat afgesproken werd in het Vlaams regeerakkoord, enkele essentiële voorwaarden.


1. De luchthaven wordt 's nachts enkel 'stand by' gehouden. 'Stand by' wil zeggen dat de luchthaven enkel nog toegankelijk is voor noodlandingen. De Oostendse luchthaven bevindt zich immers zó dicht bij verschillende woonwijken (met meer dan 8.000 zwaar gehinderden) dat, zeker in het licht van de verwachte toename van het aantal vliegbewegingen, een dergelijke maximale bescherming van de nachtrust absoluut noodzakelijk is.


2. De concessionaris installeert voorts, samen met het nu al opgelegde geluidsmeetnet, een snuffelpalennet voor de permanente meting van de luchtkwaliteit rond de luchthaven en maakt alle milieu-informatie ook openbaar.


3. Het concessie-akkoord blijft steeds onderhevig aan toekomstige decretaal ingevoerde geluidsnormen of aan alle andere maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast.


4. Ook dient duidelijk bepaald te worden dat de Oostendse luchthaven een regionaal statuut heeft, met alle planologische en capaciteitsbeperkingen van dien.

Veerle DECLERCQ,
Vlaams Volksvertegenwoordiger,
GSM 0478 330093

Ludo SANNEN,
Fractievoorzitter Vlaams Parlement
02 552 13 83

***************************************************************************** ter vervollediging nog de persmededeling (van 15/11/99) van Agalev - Regio Halle-Vilvoorde inzake hinder door de luchthaven van Zaventem:

Agalev Regio Halle-Vilvoorde
Agalev secretariaat Vlaams-Brabant
Maria-Theresiastraat 73, 3000 Leuven

Groenen willen een duurzaam luchtvaartbeleid

Sociale en ecologische argumenten even belangrijk als economische

Maandag 15 november 1999 --- Agalev Regio Brussel-Halle-Vilvoorde verzet zich uitdrukkelijk tegen het voorstel van de luchtverkeersleidingsorganisatie Belgocontrol om de landingsbaan 25L van de luchthaven van Zaventem te verlengen.

Het luchtverkeer is de afgelopen decennia constant toegenomen en heeft voor het dichtbevolkte Vlaams-Brabant nu wel zijn limiet bereikt. De uitbreiding qua kwaliteit en kwantiteit van andere, meer ecologisch en sociaal verantwoorde transportmiddelen zoals de trein, kan heel wat korte-afstandvluchten overbodig maken. Ook voor de luchtvaart moeten de principes van duurzame ontwikkeling gelden. De groenen erkennen hierbij volmondig het economische belang van de nationale luchthaven, maar benadrukken dat sociale en ecologische argumenten even belangrijk zijn.

De regionale Agalev-werking sluit zich aan bij de terechte eisen van de dorpsbewoners van Erps-Kwerps en de lokale buurtcomités uit de Vlaamse rand, zoals Wakker Tervuren. Het is onaanvaardbaar dat een dorp totaal onleefbaar gemaakt wordt en met verdwijning bedreigd wordt door een verdere uitbreiding van het luchtverkeer. Nu reeds worden verscheidene tienduizenden inwoners in de omliggende gemeenten vrijwel iedere nacht onophoudelijk geterroriseerd door het gebulder van overvliegende toestellen. Deze aanhoudende nachtvluchten vormen een fundamentele aantasting van het recht op nachtrust, van de kwaliteit van leven en van de volksgezondheid.

Agalev Brussel-Halle-Vilvoorde vraagt dat er snel een verstrengde reglementering komt op de geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen die uniform is voor alle gewesten. De onlangs door de Brusselse regering afgekondigde reglementering, gebaseerd op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, vormt hiervoor een goede leidraad.

Op donderdag 18 november zal Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux in de Commissie Volksgezondheid aan minister van Welzijn en Gezondheid Mieke Vogels vragen om de beschikbare
wetenschappelijke gegevens, onder meer deze van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Nederlandse Gezondheidsraad, te inventariseren en aan te vullen met een case-study naar de gezondheidsimpact van de geluidsoverlast door de nachtvluchten van Zaventem. Indien dit onderzoek de gemelde gezondheidsschade en de significante vermindering van de kwaliteit van leven bevestigt, vraagt de regionale Agalev-werking dat, in navolging van talrijke andere grote Europese luchthavens, een verbod op nachtvluchten wordt ingesteld.

Deel: ' Agalev strikte naleving regeerakkoord Oostendse luchthaven '
Lees ook