P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 19 mei 1999.

Vermogensbelasting is realiseerbaar en sociaal

Agalev is verwonderd over de houding van de CVP rond de vermogensbelasting. CVP-volksvertegenwoordiger Dirk Pieters verwoordde het CVP-standpunt dat regelrecht indruist tegen de ACV-voorstellen. Agalev vindt een belasting op de hoge vermogens een sociale maatregel. Wij hebben immers vastgesteld dat vooral mensen die hun inkomen haalden uit arbeid een hoge bijdrage hebben geleverd aan de sanering van de overheidsschuld. Van andere inkomensgroepen kan dit niet gezegd worden. Inkomens uit arbeid zijn nauwelijks gestegen de laatste 10 jaar. Vermogens daarentegen stegen pijlsnel. Wij vragen dat er dringend werk wordt gemaakt van een vermogenskadaster (zoals dat in andere landen reeds bestaat en functionneert) zodat sociaal rechtvaardige maatregelen kunnen genomen worden en elke burger in dit land op een rechtvaardige en eerlijke manier bijdraagt.

In het memorandum dat het ACV ons vandaag overhandigde vinden we deze maatregel ook terug in het kader van de Algemene Sociale Bijdrage. Samen met het ACV en ABVV zullen wij de belasting op hoge vermogens blijven bepleiten.

Jos GEYSELS, Politiek Secretaris
Joos WAUTERS, Volksvertegenwoordiger
tel. 03/889.21.80


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Vlaamse vermogensbelasting realiseerbaar en sociaal '
Lees ook