P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 25 februari 1999.

Eens te meer in St. Amands: moeder waarop leven wij?

Sinds juni vorig jaar volgt Agalev samen met het buurtcomité Kouterplus van St. Amands het dossier rond de bodemvervuiling van dichtbij op. Samen hebben wij een eerste onderzoek op korte termijn kunnen bekomen.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en ze zijn verbijsterend. De veiligheidsmaatregelen die OVAM oplegt spreken voor zichzelf. Bodemverontreiniging met onmiddellijk gevaar vergt een onmiddellijke en doortastende aanpak.

Agalev vraagt dan ook :

* een versnelde procedure voor verder onderzoek. De vooropgestelde termijn van één jaar is te lang voor de bewoners.

* een crisisbudget van de Vlaamse overheid om het onderzoek en de sanering op korte termijn mogelijk te maken.

* een urgentieprogramma om de gehele wijk aan te pakken. De individuele en perceelsgewijze benadering dient te kaderen in een totaal plan voor de hele buurt.

Agalev neemt de woorden van OVAM ernstig, dat de veiligheidsmaatregelen voor het hele gebied gelden. Ook voor de sportterreinen. Agalev vraagt aan het gemeentebestuur om een dringend onderzoek te laten uitvoeren op die sportterreinen. De resultaten moeten binnen de maand bekend gemaakt worden. Op basis van deze resultaten dienen dan de gepaste maatregelen genomen te worden.

Agalev is bijzonder boos op de immobilieënmakelaar die veel verdiend heeft aan de creatie van deze wijk. Hij heeft de gehele wijk vervuild door de verspreiding van het goedje bij de egalisering van het terrein. Een onverantwoorde daad. De houding van de gemeentelijke overheid roept ook vragen op. Zij leverde de verkavelings- en bouwvergunning af. De kopers van de gronden gingen ervan uit dat de gemeentelijke overheid optrad als een goede huisvader en dat de gronden die ze kochten veilig en gezond waren. Agalev stelde eerder al dat het geroemde Belfortmodel geen rekening hield met dit soort "ongelukjes". Ovam berekende deze kosten, die door ons allemaal gedragen worden, op 280 tot 300 miljard voor gans Vlaanderen... De sanering zal ongetwijfeld ons Bruto Binnenlands product verder omhoog stuwen.

Normaal gezien vallen alle bewoners onder het statuut van "onschuldige eigenaar" in het kader het decreet (22.2.1995) op de bodemsanering (artikel 31 §2). Wij vinden dat bureaucratische tot een minimum moet beperkt worden. In elk geval moet een herhaling van de sukkelgang in het geval Lievenshoek in Kapellen vermeden worden. Agalev laat de buurt niet in de steek en zal met de bewoners in de komende dagen overleg plegen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Malcorps heeft een interpellatieverzoek ingediend in het parlement.

Joos Wauters, Volksvertegenwoordiger
Johan Malcorps, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Reinhilde Peeters,Streekverantwoordelijke Agalev Klein-Brabant

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev (Vlaanderen) wil onderzoek bodemvervuiling St. Amands '
Lees ook