Productschap Zuivel


persbericht 1602

Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO)
Burgemeester Patijnlaan 19
2585 BE The Hague
The Netherlands
P.O. Box 29703
2502 LS The Hague
phone: *31-70-3308330
fax: *31-70-3615624

AGENDA 2000 EUROPESE TOP: MINDER INGRIJPEND VOOR LANDBOUWBEDRIJVEN

De definitieve besluiten op 26 maart 1999 in Berlijn van de Europese Regeringsleiders over het landbouwbeleid zijn minder ingrijpend dan het onderhandelingsresultaat van de EU- Landbouwministerraad twee weken eerder. Dat resultaat was overigens al duidelijk beter voor de landbouwbedrijven dan de oorspronkelijke Agenda 2000-voorstellen van de Europese Commissie. Dat geldt vooral voor de akkerbouwbedrijven met fabrieksaardappelen, de bedrijven met vleeskalveren en de bedrijven met vleesstieren. De definitieve besluiten zijn met name voor graantelers en melkveehouders gunstiger dan het onderhandelingsresultaat. Dit heeft het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) berekend aan de hand van de besluiten van de Europese Regeringsleiders. *

Akkerbouw

Akkerbouwbedrijven gaan er gemiddeld ongeveer 3.000 gulden per jaar op achteruit in inkomen als in 2002 de besluiten van de EU volledig zijn doorgevoerd. In dat jaar zijn de prijzen van graan en fabrieksaardappelen namelijk in twee gelijke stappen met 15% verminderd; dit tegenover de verlaging met 20% wat eerder de bedoeling was. Voor de graanprijsdaling komt een compensatie van 50%; voor de prijsdaling van fabrieksaardappelen van 75%. Het meest dalen de inkomens van de Noordelijke klei-akkerbouwbedrijven en de bedrijven in de Veenkoloniën, namelijk met ruim 4.000 en ongeveer 5.500 gulden. Voor de Veenkoloniale bedrijven is deze teruggang duidelijk minder dan bij de oude voorstellen, namelijk ongeveer 9.000 gulden. Doorslaggevend is dat nu de prijsdaling van fabrieksaardappelen voor 75% wordt gecompenseerd, terwijl het oorspronkelijk in de voorstellen van de Europese Commissie voor 44 % zou zijn.
In deze berekening heeft het LEI buiten beschouwing gelaten de mogelijkheid van verplichte braaklegging van grond (basispercentage 10%), die de Europese Regeringsleiders noemen. De bedrijven met relatief veel graan zouden hiervan het meeste inkomensnadeel ondervinden. In het Noordelijk kleigebied gaat het bij 10% braaklegging om gemiddeld 6.000 gulden extra nadeel.

Melkveehouderij

Belangrijk voor de melkveehouders is dat de melkprijsdaling uiteindelijk pas in 2005 ingaat. Dus twee jaar later dan de landbouwministers eerder waren overeengekomen. Voor het overige zijn de besluiten onveranderd. De uiteindelijke melkprijsverlaging blijft 15% en wordt in 3 stappen doorgevoerd. De inkomensdaling is uiteindelijk wat minder groot dan bij de voorstellen van de Europese Commissie. Nadat de landbouwministers hadden besloten tot een iets grotere uitbreiding van de melkquota, een geringere daling van de rundvleesprijs en de introductie van een slachtpremie, die overigens ten koste ging van een bedrag uit de nationale enveloppe is er nu een minder sterke verlaging van de graanprijs. Hierdoor zullen de voerkosten minder sterk afnemen. Gemiddeld komt de uiteindelijke inkomensdaling voor de melkveehouders in 2007 uit op ongeveer 14.500 gulden per bedrijf per jaar. Op basis van de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie zou de teruggang al in 2004 ongeveer
15.500 gulden zijn. Het onderhandelingsresultaat van de EU-landbouwministers kwam weliswaar op minder dan 14.000 gulden inkomensdaling uit, maar die daling zou al in 2005 gelden. Per individueel bedrijf lopen de inkomensverliezen op naarmate de productieomvang groter is. Daarnaast hebben de intensievere bedrijven wat meer voordeel van de daling van de voerkosten.

Vleesstieren

De Europese Regeringsleiders hebben op het terrein van rundvlees geen verandering meer aangebracht in de onderhandelingsresultaten van de landbouwministers. Hierin gaf de introductie van de Europese slachtpremie van 80 euro (ongeveer 175 gulden) voor runderen een belangrijke verbetering in de uitkomsten voor de bedrijven met veel vleesstieren. Het aantal van dergelijke bedrijven was de afgelopen jaren sterk verminderd door de matige bedrijfsresultaten, die onder meer het gevolg waren van de in 1992 genomen besluiten in het kader van de hervorming van het Europese landbouwbeleid. Door de nu definitief genomen besluiten, waarbij ook van belang is dat de rundvleesprijsdaling is beperkt tot 20%, kunnen de bedrijven met veel vleesvee een beperkte inkomensverbetering realiseren, namelijk van ongeveer 500 gulden per bedrijf in 2007. Dit positieve effect is door de geringere graan - en voerprijsdaling ongeveer 1.000 gulden geringer na het onderhandelingsresultaat van 11 maart jl. Hierbij zij overigens opgemerkt dat de bedrijven met vleesstieren veelal andere landbouwactiviteiten kennen. Vaak hebben deze bedrijven ook melkvee en of akkerbouw. Dit betekent dat er een grote spreiding in de effecten per bedrijf is.

Vleeskalveren

Voor de bedrijven met vleeskalveren is de geringere verlaging van de rundvleesprijs, die de landbouwministers al overeenkwamen, ook van betekenis. De kalfsvleesprijs hierdoor met 15 % dalen en de prijs van nuchtere kalveren met 12 %. Daarnaast dalen door de zuivelbesluiten ook de kosten van het voer. Bij deze dalingen en de toepassing van de slachtpremie voor deze dieren van 50 euro (ruim 110 gulden) wordt het margeverlies per vleeskalf uiteindelijk beperkt tot 19 euro. De slachtpremie compenseert dus ongeveer 70% van het verlies.

Tabel 1 Inkomensgevolgen van de EU-besluiten voor akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en bedrijven met vleesstieren in 2007
(in 1.000 gulden gemiddeld per bedrijf)

Akkerbouw

Melkvee

Bedrijven m.
vleesstieren

Prijsdalingen


-7,4


-40,6


-52,3

Compensaties

+4,5

+26,1

+52,9

Totaal effect


-2,9


-14,5

+ 0,6

Dekking (%)


61,0


64,0


101,0


*

Voor uitgebreidere informatie is beschikbaar de notitie: Inkomensgevolgen voor de Nederlandse landbouw van de besluiten van de Europese Regeringsleiders op 26 maart 1999 De notitie kunt u bestellen via informatie@lei.dlo.nl onder vermelding van rapport 99.21, afdeling Landbouw

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 06 april 1999 11:04

Deel: ' Agenda 2000 Europese top minder ingrijpend voor landbouw '
Lees ook