Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene

Commissie voor Europese Zaken

en de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Integratie Europa

Associatie en andere Bijzondere Betrekkingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 juli 1999
Kenmerk 468/99
Blad /18
Bijlage(n) *
Betreft Geannoteerde Agenda

Algemene Raad d.d. 19/20 juli 1999

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 19/20 juli a.s. aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde Agenda Algemene Raad d.d. 19/20 juli 1999

Presentatie van het voorzitterschap

Het Finse Voorzitterschap zal tijdens de Algemene Raad een presentatie geven over zijn werkprogramma voor het tweede halfjaar van 1999.

Finland stelt in zijn werkprogramma de volgende prioriteiten:

1. een uitbreidende Unie;

2. een transparante en efficiënte Unie;

3. een stabiele, concurrerende en werkgelegenheid- scheppende economie;

4. een informatie- en kennismaatschappij;

5. sociale en ecologische verantwoordelijkheid;

6. een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; en

7. een wereldwijd actieve en invloedrijke Unie.

Onder deze prioriteiten behandelt Finland diverse elementen. Daarvan zijn voor Nederland de belangrijkste:

- ICG institutionele vraagstukken

- EU mensenrechten

- EVDI

- uitbreiding

- de ER van Tampere.

Finland signaleert dat de uitbreiding institutionele hervormingen van de EU noodzakelijk maakt. Het zal daarom de voorbereidingen starten voor een IGC over institutionalia.Tijdens deze conferentie moeten beslissingen genomen worden over:

- uitbreiding van stemming met gekwalificeerde meerderheid;

- de samenstelling van de Commissie;

- weging van stemmen in de Raad; en

- mogelijk andere aanpassingen voor zover relevant voor de uitbreiding of het Verdrag van Amsterdam.

Tijdens de ER van Helsinki zal het voorzitterschap een rapport presenteren met opties.

Respect voor de mensenrechten is een integraal onderdeel van de externe relaties van de Unie. Volgens zijn werkprogramma streeft het voorzitterschap naar een consistent mensenrechtenbeleid in alle activiteiten van de Unie. Het eerste mensenrechtenrapport zal worden gepubliceerd tijdens het Finse voorzitterschap. Discussie zal worden geïnitieerd over de oprichting van een Europees bureau voor mensenrechten en democratie.

De ER van Keulen heeft een verklaring aangenomen voor een EVDI. Het voorzitterschap geeft in zijn werkprogramma aan verder te willen werken langs de lijnen van deze declaratie en een voortgangsverslag te bespreken tijdens de ER van Helsinki. Het voorzitterschap wil nauw samenwerken met Luxemburg dat voorzitter is van de WEU. Het doel is alle deelterreinen van veiligheid binnen de Unie en de lidstaten te bespreken om de niet-militaire dimensie van crisis management te bevorderen.

Finland streeft in het uitbreidingsproces naar vooruitgang in de gebieden waar al onderhandelingen plaatsvinden en naar hetopenen van een zevental nieuwe hoofdstukken. De ER van Helsinki zal de mogelijkheid onderzoeken of effectieve onderhandelingen gestart kunnen worden met enkele kandidaat-lidstaten van de "pre-insgroep" (Letland, Litouwen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Malta). Finland wil concrete signalen afgeven aan de kandidaten wanneer zij vooruitgang boeken en tevens bevestigen dat zij allemaal op dezelfde wijze worden behandeld.

Finland zal een Europese strategie voor Turkije toepassen om het land voor te bereiden op zijn lidmaatschap.

Finland zal in Tampere een Europese Raad organiseren om invulling te geven aan de doelstelling een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te ontwikkelen in Europa. Dit vereist een alomvattende aanpak en consistentie in relatie met derde landen en internationale organisaties. Onderdeel van deze ruimte is respect voor mensenrechten en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. De ER van Tampere zal zich concentreren op coòrdinatie van het immigratie- en asielbeleid met nadruk op solidariteit. Europa moet de integratie van immigranten en asielzoekers faciliteren. De discussie over toegang tot de EU voor burgers uit derde landen wordt voortgezet. Daarnaast zal de Europese Raad zich in Tampere buigen over de bestrijding van internationale criminaliteit en de versterking van de Europese rechtsorde. Op 28 juni jl. is de Kamer een nota van de regering toegegaan over de Nederlandse inbreng voor de Europese Raad van Tampere.

Nederland kan zich vinden in de voornemens van het Voorzitterschap. Nederland zal in zijn reactie wijzen op het belang van een hoog ambitieniveau, niet alleen bij de uitbreiding van de Unie maar zeker ook bij de thema's: een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, de EVDI, en de voorbereidingen van de IGC over institutionele hervormingen.

Westelijke Balkan

De Algemene Raad zal spreken over de situatie in Kosovo. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de wederopbouw van Kosovo. Tevens zal de situatie in de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ), waaronder ook Montenegro, aan de orde komen. In dit licht zal worden gesproken over de betrekkingen tussen de EU en de FRJ. Voorts zal worden vooruitgekeken naar de bijeenkomst van regeringsleiders in het kader van het stabilisatieproces voor Zuidoost-Europa die voorzien is op 30 juli a.s. te Sarajevo.

Nederland hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de Commissie en de Wereldbank met betrekking tot de wederopbouw van Kosovo. Nederland is van mening dat t.a.v. het sanctieregegime tegen de FRJ in dit stadium behoedzaamheid moet worden betracht.

Naar de mening van Nederland en ander lidstaten is het te vroeg om in de Raad te besluiten tot verlichting van de sancties. In deze periode zal de EU zich wel dienen in te zetten voor het verlichten van de humanitaire noden van de FRJ-bevolking. Ter ondersteuning van de democratische krachten zou daar bovenop kunnen worden overwogen onder strikte condities energie te verstrekken aan de democratische krachtenin de FRJ. Ik overweeg hiertoe een voorstel te doen aan de Algemene Raad.

Midden Oosten Vredes Proces

De Algemene Raad zal spreken over de vooruitzichten voor de voortgang van het Midden Oosten vredesproces nu premier Barak op 6 juli zijn nieuwe regering heeft gepresenteerd. De regering Barak kan rekenen op steun van 75 (van de 120) leden van de Knesset. Voor aan het MOVP-gerelateerde onderwerpen komt daar waarschijnlijk de steun van de Arabisch Isralische partijen bij.

De vooruitzichten in het vredesproces lijken met de toonzetting van de nieuwe regering sterk verbeterd, hoewel uiteraard het beleidsprogramma van de nieuwe regering moet worden afgewacht. Premier Barak heeft bij zijn beëdiging bevestigd voornemens te zijn zo spoedig mogelijk met de Palestijnen een definitieve vredesregeling overeen te komen en de onderhandelingen met Syrië en Libanon te heropenen. De Palestijnen wachten evenwel de daden van de nieuwe Israëlische regering af, wetend dat premier Barak op een aantal gevoelige terreinen principieel met hen van mening verschilt.

Bezien zal moeten worden op welke wijze de EU een constructieve bijdrage kan leveren aan de hervatting van het vredesproces. Het Finse voorzitterschap zal mede met dit doel begin augustus een bezoek brengen aan het Midden-Oosten. Ikzelf hoop van 21 tot en met 26 augustus een bezoek te brengen aan Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Syrië.

WTO nieuwe ronde

De Commissie zal een document presenteren inzake de EU-inzet voor de nieuwe WTO-onderhandelingsronde. Een besluit over de EU-inzet zal pas dit najaar worden genomen.

Het eerste concept stelt dat een brede ronde wenselijk is, die als 'single-undertaking' in drie jaar dient te worden afgerond. De Commissie formuleert vier algemene doelstellingen voor de nieuwe Ronde:

1) betekenisvolle verdergaande handelsliberalisatie en marktopening;

2) versterking van het multilaterale handelssysteem van de WTO;

3) versterking van de 'ontwikkelingsgerichtheid van de WTO, waarbij specifieke aandacht voor capaciteitsopbouw in de minst ontwikkelde landen voorop moet staan;

4) aandacht voor 'consumer concerns'.

Het document noemt de volgende onderwerpen die op de agenda zouden kunnen komen: landbouw, diensten, investeringen, mededinging, handelsfacilitatie, tarieven voor niet-agrarische producten, handel en milieu, TRIPs, overheidsaankopen, technische handelsbarrières, gezondheid van consumenten en defensieve handelsinstrumenten. Ook wordt aandacht besteed aan arbeidsnormen en de positie van ontwikkelingslanden.

De inzet van de Commissie licht zeer dicht bij die van Nederland, zoals uiteengezet in de nota 'de Nieuwe Ronde'. Dit geldt zowel wat betreft de algemene doelstellingen van de Ronde als de specifieke doelstellingen per onderwerp.

De Mededeling is ook aan het Europees Parlement toegegaan. De Commissie streeft er naar het EP volledig geïnformeerd te houden gedurende de onderhandelingen.

waarschijnlijk A-punten:

Relaties met Kazachstan

Op 1 juli jl. is het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord (PSA) tussen de EU en Kazachstan in werking getreden.

Op 20 juli a.s. vindt de 1e PSA-Samenwerkingsraad in Brussel plaats (er is jaarlijks een Samenwerkingsraad voorzien).

Voorzitter zal zijn de Finse minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Halonen. De Commissie zal worden vertegenwoordigd door Commissaris van den Broek. De Kazachse delegatie zal onder leiding van Minister van Buitenlandse Zaken Tokaev staan.

De Samenwerkingsraad zal de politieke doelstellingen van het PSA voor de komende twaalf maanden vaststellen en het mandaat voor het opstellen van een werkplan aan het PSA-Comité geven. De volgende doelstellingen zijn in het nieuwe PSA opgenomen: verdere democratisering van Kazachstan, verbetering van de wederzijdse handelsbetrekkingen, aanmoediging aan Kazachstan om voortgang te boeken op weg naar toetreding tot de WTO en aanmoediging aan Kazachstan om een grotere rol te spelen in de regionale samenwerking in Centraal Azië.

En marge van de bijeenkomst hoopt de Commissie een overeenkomst over de staalhandel, een overeenkomst over wetenschappelijke en nucleaire samenwerking te kunnen paraferen alsmede een overeenkomst over onderzoek op het gebied van nucleaire veiligheid te kunnen ondertekenen.

Relaties met Kyrgyzstan

Op 1 juli jl. is het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord (PSA) tussen de EU en Kyrgyzstan in werking getreden.

Op 20 juli a.s. vindt de 1e PSA-Samenwerkingsraad in Brussel plaats (er is jaarlijks een Samenwerkingsraad voorzien).

Voorzitter zal zijn de Finse minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Halonen. De Commissie zal worden vertegenwoordigd door Commissaris van den Broek. De Kyrgyzische delegatie zal onder leiding staan van de nieuwe Ministerpresident, de heer Moeraliëv.

De Samenwerkingsraad zal de politieke doelstellingen van het PSA voor de komende twaalf maanden vaststellen en het mandaat voor de implementatie van het PSA aan het PSA-Comité geven. De volgende doelstellingen zijn in het PSA opgenomen: verdere democratisering van Kyrgyzstan (o.a. rol van de media en van plaatselijke NGO's bij de komende verkiezingen), aanmoediging aan Kyrgyzstan vorderingen bij zijn economische en sociale transitie te maken, geleidelijke transformatie van de bestaande hulp-relatie met de EU naar een relatie gebaseerd op handel en investeringen.

Mogelijk zal de Kyrgyzische zijde macro-financiële EU-steun aanvragen tegen de achtergrond van de gevolgen van de Russische crisis voor het land.

Relaties met Oekraïne

Twee vraagstukken staan op de agenda EU-Oekraïne, de bijeenkomst van de Samenwerkingsraad EU-Oekraïne en de voorbereiding van de 'Gemeenschappelijke Strategie voor Oekraïne'.

De Samenwerkingsraad zal plaats vinden in het kader van het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord EU-Oekraïne (PSA) dat op 1 maart 1998 in werking getreden is.

Deze tweede bijeenkomst van de PSA-Samenwerkingsraad is geagendeerd voor 23 juli a.s. in Kiev onder voorzitterschap van de Finse Minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Halonen. De Oekraïnse delegatie zal, voor zover op dit moment bekend, onder leiding van Minister van Buitenlandse Zaken Tarasyuk staan. De Commissie zal worden vertegenwoordigd door Commissaris van den Broek.

Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over recente ontwikkelingen in de EU en in Oekraïne. Tevens zal een politieke dialoog plaats vinden over regionale vraagstukken, m.n. betrekkingen met Rusland en de situatie in de Balkan-regio. Voorts zal de Samenwerkingsraad een nieuw mandaat aan het PSA-Samenwerkingscomité geven voor het komende werkprogramma (hierbij gaat het vooral om vraagstukken inzake handel en investeringen).

Tevens zal de EU Oekraïne over de voorbereiding van de Gemeenschappelijke Strategie voor Oekraïne (GSO) inlichten.

De GSO zal onder het Finse Voorzitterschap worden afgerond en door de ER Helsinki (december 1999) worden goedgekeurd.

Nederland kan instemmen met de agenda voor de 2e PSA-Samenwerkingsraad EU-Oekraïne.

Post-Lomé onderhandelingen EU-ACP

De Raad zal kennis nemen van het programma voor de ministeriële conferentie die zal plaatsvinden op 29 en 30 juli in Brussel.

De onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen over de nieuwe Lomé conventie zijn in september 1998 gestart, en moeten uiterlijk begin maart 2000 tot overeenstemming over een nieuw verdrag leiden. Naast de maandelijkse onderhandelingen in Brussel vinden periodiek ministeriële conferenties plaats, om het onderhandelingsproces te sturen en evt. knopen door te hakken.

Het EU-mandaat voor de onderhandelingen werd in juli 1998 vastgesteld, waarbij Nederland zich als enige van stemming onthield, vanwege onvrede over de passages inzake de toekomstige handelsrelaties. Tijdens de conferentie, waaraan zal worden deelgenomen door de Minister voor Ontwikkelings-samenwerking, baseert de EU zich op dit mandaat. Voor de lidstaten is er evenwel (beperkte) ruimte om, binnen de marges van dat mandaat, een eigen geluid te laten horen.

De voornaamste onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn:

1. de toekomstige handelsrelaties;

2. de toekomst van Stabex en Sysmin (compensatie-mechanismen voor tegenvallende exportinkomsten uit respectievelijk land- en mijnbouw);

3. invoeren van een systeem waarbij de omvang van de hulpstroom mede wordt bepaald door de kwaliteit van het beleid en beheer van het ontvangende land;

4. migratie: terug- en overnameclausule;

5. voorwaarden waaronder de samenwerking kan worden opgeschort.

Over de omvang van het hulpbudget (Europees Ontwikkelings Fonds, EOF) wordt in dit stadium nog niet gesproken.

Het moeilijkste probleem is de handelsrelatie. Helaas zullen de ACS-landen pas medio juli hun standpunt over de voorstellen van de EU (voor regionale vrijhandelsakkoorden) bekend maken. Nederland heeft zich in deze discussie altijd een voorstander van multilaterale handelsliberalisatie getoond, en zal dat ook tijdens de conferentie blijven doen, door aan te dringen op geloofwaardige alternatieven voor de vrijhandelsakkoorden.

Voor zover nu bekend zal het Raadssecretariaat op 14 juli as. een kort document aan Coreper voorleggen, dat niet inhoudelijk positie kiest, maar de verschillende problemen in kaart brengt. Met een dergelijk document kan Nederland instemmen - het zal overigens ook hoogstwaarschijnlijk als 'A-punt' naar de Raad gaan.

Voor het Europees Parlement is in deze geen grote rol meer een rol weggelegd: 'Lomé' is een intergouvernementele aangelegenheid die tzt. aan de nationale parlementen van de lidstaten zal worden voorgelegd. Wel heeft het EP in 1997 inhoudelijk gereageerd op de eerste voorstellen van de Commissie (Groenboek).

ASEAN (PMC)

Op 27 en 28 juli a.s. zal de EU troika deelnemen aan de ASEAN Post Minisiterial Conference, politiek overleg tussen de ASEAN-lidstaten en de dialoogpartners: de VS, Canada, Rusland, Japan, Zuid-Korea, China, India, Australië, Nieuw-Zeeland ende EU. Het Voorzitterschap zal laatste stand van zaken schetsen. De EU heeft reeds ingestemd met het Singporese voorstel de formele, plenaire sessie van de ASEAN PMC + 10 bijeenkomst te verkorten ten gunste van een informele bespreking van politieke en economische ontwikkelingen in de regio. Ook de agenda voor de ASEAN PMC + 1 bijeenkomst is in EU-verband geaccordeerd, waarbij Voorzitterschap heeft toegezegd bij ASEAN-partners te bepleiten dat situatie in Birma aan de agenda wordt toegevoegd.

ASEAN Regional Forum

De Algemene Raad zal worden voorgelicht door het Voorzitterschap over de voorbereidingen voor de ministeriële vergadering van het ASEAN Regional Forum (ARF) die op 26 juli te Singapore zal worden gehouden. Namens de EU neemt de Troïka deel aan deze vergadering. De ARF is een door de ASEAN-landen opgestarte dialoog over regionale veiligheid in Zuid-Oost Azië. Naast ASEAN en de EU nemen ook de VS en China deel aan de ARF.

Op de agenda van deze vergadering onder voorzitterschap van Singapore staan:

- veiligheid en de uitdagingen in Zuidoost-Azië;

- veiligheid en de uitdagingen in Noordoost-Azië;

- Transnationale thema's en hun gevolgen voor de veiligheid.

Nederland kan instemmen met deze agenda.

Follow up EU-LAC Top

De Algemene Raad zal de resultaten van de Top EU - Latijns-Amerika en de Caraiben, die op 28/29 juni jl plaatsvond te Riode Janeiro bespreken. Daarnaast zal de Raad verzocht worden om i.s.m. de Commissie een inventarisatie te maken van de punten uit de verklaring van Rio de Janeiro en het actieplan, die specifieke follow up behoeven. Hieronder valt o.a. ook de voorgenomen oprichting van een bi-regionale stuurgroep, die de coòrdinatie van de follow up ter hand zal nemen. De Raad zal hiertoe een mandaat verstrekken aan de Latijns-Amerika werkgroep. Deze werkgroep zal een inventarisatie van de noodzakelijke follow up acties alsmede een voorstel voor gerelateerde procedurele beslissingen aan de Raad voorleggen.

Koreaans Schiereiland

De Algemene Raad zal conclusies aannemen inzake het beleid van de EU ten opzichte van het Koreaans Schiereiland. De herformulering van het beleid t.o.v. het Koreaans Schiereiland heeft plaatsgevonden op basis van de notitie "Het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Republiek Korea" van de Europese Commissie van december 1998.

In de concept-conclusies zijn de belangrijkste doelstellingen van het EU Korea-beleid vastgelegd, nl.:

1. Het in werking stellen van de "Raamwerkovereenkomst over Handel en Samenwerking" en de "Gezamenlijke Verklaring over Politieke Dialoog" (beide ondertekend op 28 oktober 1996);

2. Het actualiseren van de economische betrekkingen met inachtneming van de financiële crisis en daaruit voortvloeiende hervormingen van de Zuid-Koreaanse overheid;

3. Versterking van de samenwerking met Zuid-Korea op andere terreinen, zoals het steunen van de actieve rol van Zuid-Korea binnen ASEM, de ontwikkeling van een politieke dialoog met Zuid-Korea en een verdere verbetering van de mensenrechten situatie;

4. Verdergaande ondersteuning van internationale inspanningen ten behoeve van de stabiliteit en het bereiken van vrede op het Koreaanse schiereiland;

5. Voortzetting van het beleid om bij Noord-Korea aan te dringen op een meer verantwoordelijk beleid, met name ten aanzien van veiligheidsvraagstukken en mensenrechten;

6. Beoordeling van de bilaterale betrekkingen met Noord-Korea in het licht van de respons op het beleid van engagement.

Daarnaast werd op Nederlands verzoek "goed bestuur" als een van de doelstellingen van de door de EU noodzakelijk geachte hervormingen in Noord-Korea opgenomen.

Nederland kan instemmen met de concept-conclusies van de Raad m.b.t. het beleid van de EU ten opzichte van het Koreaans Schiereiland.

Gemeenschappelijk strategie Rusland

De Gemeenschappelijke Strategie Rusland (GSR) is tijdens de Europese Raad van Keulen (3/4 juni jl.) aangenomen. De belangrijkste Nederlandse desiderata zijn er in opgenomen: de mogelijkheden van een versterking en verbreding van de GBVB-samenwerking met Rusland zullen worden onderzocht en de implementatie hiervan in het kader van een werkplan.

Het Finse voorzitterschap heeft thans het werkplan voorgelegd waarin deze en verdere belangrijke actiepunten voor de komende periode zijn opgenomen. Het werkplan, dat door de Raad dient te worden goedgekeurd, sluit nauw aan bij het Partnerschaps-en Samenwerkingsakkoord EU-Rusland.

Tevens worden mogelijkheden voor gezamenlijke actie onderzocht op het gebied van vermindering van de dreiging en ontmanteling van chemische en nucleaire wapenarsenalen.

Verdere initiatieven die onder Fins voorzitterschap zullen worden genomen zijn: versterking van de handel en investeringen, intensivering van de economische dialoog EU-Rusland, ondersteuning bij hervormingen in Rusland, toetreding van Rusland tot de WTO, gezamenlijke criminaliteits-bestrijding, uitwisselingsprogramma's voor studenten en wetenschappers, twinningprogramma's en milieubescherming.

Europese Conferentie

Op 19 juli aanstaande zal en marge van de Algemene Raad de derde bijeenkomst van de Europese Conferentie plaatsvinden, op het niveau van Ministers van Buitenlandse Zaken.

Achtergrond

De Europese Raad van Luxemburg besloot tot de oprichting van de Europese Conferentie. Dit is een multilateraal forum voor overleg van de Unie met de Europese landen die voor toetreding tot de Unie in aanmerking wensen te komen. De instelling van de Conferentie had mede ten doel Turkije bij het uitbreidingsproces te betrekken. Turkije weigert evenwel tot nu toe op de uitnodiging in te gaan. Ook ditmaal heeft Turkije laten weten niet te zullen deelnemen.

Deelnemers aan de Europese Conferentie zijn op dit moment de EU-15 en de 12 kandidaatlidstaten. Malta zal op 19 juli voor de eerste keer deelnemen. Zwitserland is door het Voorzitterschap uitgenodigd als waarnemer aanwezig te zijn.

De eerste Europese Conferentie vond plaats op het niveau van regeringsleiders, op 12 maart 1998. Deze bijeenkomst had voornamelijk een ceremonieel karakter. De Conferentie besloot zich in eerste instantie te richten op grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, milieu, buitenlands- en veiligheidsbeleid, bevordering van de concurrentiekracht van de economieën, en regionale samenwerking.

Op 6 oktober jl. kwam de Conferentie voor de tweede maal bijeen, ditmaal op het niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken.

Agenda

Het Voorzitterschap heeft een tweetal onderwerpen geagendeerd. Ten eerste zullen de werkzaamheden worden geëvalueerd van de experts groep op het terrein van de georganiseerde misdaad. De verwachting is echter dat het leeuwendeel van de discussie zal zijn gewijd aan ontwikkelingen op de Balkan, in het bijzonder de bevordering van stabiliteit in de Zuid-Oost Europese regio. Belangrijke elementen in de discussie van de zijde van de Unie zullen zijn de bespreking van het Stabiliteitpact en de voornemens van de Unie ter implementatie daarvan. Voorts zal de Unie het belang benadrukken van vrede, democratie en welvaart op de Balkan en de rol die de huidige kandidaatlidstaten, zeker in het licht van hun eigenervaringen in het afgelopen decennium, kunnen spelen bij de bevordering van deze doelstellingen.

Aangezien ik aan de vooravond van de Europese Conferentie een bezoek aan de regio zal brengen, ligt het in de rede de opgedane ervaringen te delen met de overige deelnemers aan de Conferentie.

Deel: ' Agenda Algemene Raad Europese Unie - 24417 '
Lees ook