Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 augustus 2001
De leden van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en organisatie zaken van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 5 juli 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie
algemeen bestuurlijke en organisatie zaken welke op 22 augustus 2001 in het stadhuis wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
drs. S.P.M. de Vreeze, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 20 juni 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen

a. Inventarisatie kosten inzet politie bij thuiswedstrijden van AZ
b. Brief d.d. 27 juni 2001, Westenberg, Heijnen & Maruanaya
c. Evaluatieverslag Volendamgeneeskundige hulpverlening
4 Arbo-maatregelen n.a.v. de NEO

94

5 Rondvraag

6 Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda cie alg. bestuurlijke en organisatie zaken Enkhuizen '
Lees ook