Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
21 augustus 2001
De leden van de raadscommissie havens, openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 5 juli 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie havens,
openbare werken en sociale voorzieningen welke op 21 augustus 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
N. Dol, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 19 juni 2001
3 Sportnotitie D66

4 Ingekomen stukken en mededelingen

a. saneringsplan Zilverstraat 2-4

b. samenvatting vergadering d.d. 6 juni 2001 van de adviesgroep milieu
c. jaarverslag 2000 Buro Sociaal Raadsvrouw Enkhuizen
d. subsidieaanvraag Petanque vereniging Enkhuizerzand
e. brief d.d. 28 mei 2001 van ijsclub IJsvermaak te Hoorn met betrekking tot de kunstijsbaan in West-Friesland
f. brief d.d. 8 juni 2001 van Sjakuus te Utrecht met betrekking tot aandachtspunten voor gemeentelijk minimabeleid

g. brief d.d. 15 juni 2001 van Op/maat te Hoorn met betrekking tot de toezending van de voorlopige begroting 2002

h. brief d.d. 31 mei 2001 van mevrouw Eeken te Enkhuizen met betrekking tot het onderhoud aan de openbare buitenruimten buiten de vestingwal

5 Havens

a. veiligheid in havens

6 Verordening sociaal-culturele participatie gemeente Enkhuizen 2001
69

7 Energiebeleid nieuwe stijl Enkhuizen

92

8 Bijzonder onderhoud openbare ruimte en gebouwen
91

9 Financiering Time out klas

93

10 Rondvraag

11 Sluiting

Deel: ' Agenda cie havens, openb. werken en soc. voorz. Enkhuizen '
Lees ook