Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
23 augustus 2001
De leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en financiën van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 5 juli 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie ruimtelijke
ordening en financiën welke op 23 augustus 2001 in het stadhuis wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
H. Bode, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 21 juni 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Vaarfolder West-Friesland Oost en Meerjarenprogramma 2001-2003 "Natuurlijk samen naar een recre-actief West-Friesland
b. Gemeenschappelijke regeling meldkamer Noord-Holland Noord CPA/Brandweer, de rekeningen 1999 en 2000, de begrotingen 2001 en 2002

c. Notitie speelvoorzieningen in de buitenstad, van belang voor inzicht in
inbreimogelijkheden en wijkbeheer.

4 Vaststelling bestemmingsplan Vette Knol

70

5 Bijzonder onderhoud openbare buiten ruimte en gebouwen
91

6 Financiering Time out klas

93

7 Arbo-maatregelen die in de huisvesting noodzakelijk zijn
94

8 Wijziging legesverordening 101

9 Aanpassing en vaststelling verordening onroerend zaak belastingen 102

10 Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid
11 Rondvraag

12 Sluiting

Deel: ' Agenda cie ruimtelijke ordening en financiën Enkhuizen '
Lees ook