Gemeente Maassluis

12-9-2001

Commissie Milieu en Volksgezondheid vergadert op 19 september

De raadscommissie voor milieu en volksgezondheid, personeel en organisatie vergadert op 19 september 2001 in het stadhuis aan de Koningshoek. De openbare vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal de Buys.

Op de agenda van de vergadering staat onder andere de volgende onderwerpen:


· Onderzoeksrapport chronisch zieken en gehandicapten Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport "Mensen met een beperking/ handicap en mensen met een chronische ziekte in de regio Nieuwe Waterweg Noord" van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord (GGD NWN). Het rapport zal betrokken worden bij de ontwikkeling van de nota gehandicaptenbeleid.

· Extra schoonmaakwerkzaamheden Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 oktober 2000 besloot de gemeenteraad 100.000,- ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden op te nemen in de incidentele begrotingsruimte 2000/2001. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag vanuit de reserve kwaliteitsimpuls beschikbaar te stellen.
· Werkplan DCMR
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft voor het jaar 2002 een werkplan opgesteld waarin de te verwachten uit te voeren werkzaamheden worden beschreven. Het college stelt voor dit werkplan vast te stellen.

· Jaarrekening DCMR
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de jaarrekening 2000, 1e Begrotingswijzing 2001, Begroting 2002 en de Meerjarenraming 2002-2005 aangeboden.

· Ondergrondse afvalinzameling Op 7 november 2000 heeft de gemeenteraad extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van het project ondergronds inzamelen van afval. Het college stelt voor bij de winkelcentra aan de Rembrandtlaan, Lange Boonestraat, Reigerstraat, Dr. J. Schoutenlaan ondergrondse inzamelbakken te plaatsen. Bij de basisscholen zullen extra kledingcontainers worden geplaatst. Met de betrokken partijen zal nog nader naar de exacte locaties gekeken worden.

· Energieproject Hatvan
De gemeente Maassluis ondersteunt vanaf 1997 de Hongaarse zusterstad Hatvan onder meer op het gebied van energiebeheer. Ondersteuning vond met name plaats door registratie van gebruiksgegevens van gebouwen en het opstellen van rapportage over het gebruik van gemeentelijke gebouwen in Hatvan. Daarnaast werd ondersteuning geboden bij rendementsberekeningen inzake de vervanging van apparatuur. Omdat registratie en berekeningen inmiddels door Hatvan vrijwel geheel in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, is voortzetting van het project niet langer zinvol. Het college besluit als blijk van waardering voor de inzet van de gemeente Hatvan het project af te sluiten door 12.500,- (Euro 5.672,25) bij te dragen in de vervanging van verwarmingsapparatuur van een kinderdagverblijf en een kleuterschool.
· Stimuleren afvalscheiding
Er is sprake van een lichte terugloop in het scheiden van de verschillende soorten afval. De terugloop geldt ook voor het Klein Chemisch Afval (KCA). Het college besluit door extra aandacht via de pers en door acties als het gratis verstrekken van compost het belang van afvalscheiding breed onder aandacht te brengen. Daarnaast zal door het treffen van concrete maatregelen afvalscheiding worden gestimuleerd. Door de gehele afvalscheiding te verbeteren en door specifiek aandacht te vragen voor KCA in de voorlichting mag aangenomen worden dat ook de geringe terugloop van KCA zal worden ondervangen. Na een periode van zes maanden zal het effect van de maatregelen worden geëvalueerd.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda commissie Milieu en Volksgezondheid Maassluis '
Lees ook