Gemeente Maassluis

5-9-2001

Commissie Onderwijs vergadert op 13 september

Op donderdag 13 september is er een openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Sport, Cultuur, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Uitbreiding Spectrum
De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Maassluis (VCBM) verzoekt om uitbreiding van de dependance van het Spectrum aan de G.A. Brederolaan met twee lokalen. De directie heeft aangegeven in ieder geval met ingang van het schooljaar 2001-2002 te willen starten met een 15e groep.
Voorgesteld wordt een groep van het Spectrum tijdelijk te huisvesten in een portocabin.

Ligplaatsen Hudson en Jansje
De Stichting Help De Hudson heeft een verzoek ingediend voor een (jaarlijks terugkerende) tijdelijke ligplaats in de haven van Maasssluis. Men ziet het schip het liefst aangemeerd in de nabijheid van het Sleepvaartmuseum.
Het college stelt voor om de Stichting Hudson, onder voorwaarden, vergunning te verlenen voor het, in overleg met de havenmeester, aanleggen in de haven van Maassluis voor een periode van drie maanden in 2002.
Verder stelt het college voor om vanaf het jaar 2002 subsidie te verstrekken aan zowel de Stichting Help De Hudson als de Stichting Vrienden van Beurtvaarder Jansje ter grootte van de kosten die gemoeid zijn met de aan hen in rekening gebrachte binnenhavengelden en bruggelden. Voorts stelt het college de raad voor om een krediet van f 15.000,= beschikbaar te stellen wegens de kosten van plaatsing van een benodigde walkast voor de Hudson.

Uitvoering werkzaamheden zwembad
Teneinde een aantal werkzaamheden aan de ophangconstructie van de luchtbehande-lingskanalen van het Sport- en Recreatiebad Dol-Fijn te kunnen uitvoeren is een krediet benodigd van 30.000,--.

Aanvullend subsidie reparatie Furie
De Stichting Hollands Glorie heeft een financiële verantwoording overgelegd betreffende de reparaties die de afgelopen periode zijn verricht aan stoomzeesleepboot De Furie. Het gemeentebestuur heeft hiervoor destijds een subsidiebedrag toegezegd van maximaal f 25.000,00.
Daar er gaandeweg de werkzaamheden noodzakelijke aanvullende werkzaamheden nodig bleken, heeft de Stichting Hollands Glorie de reparatiewerkzaamheden financieel niet sluitend gekregen. Voorgesteld wordt om, ten behoeve van extra reparatiewerkzaamheden aan De Furie, een aanvullend subsidiebedrag beschikbaar te stellen van f 11.714,50 (Euro 5.315,81).

Gemeentelijk monumentenbeleid
Om te komen tot een gemeentelijk monumentenbeleid dient allereerst een inventarisatie van de monumentwaardige panden in Maassluis uitgevoerd te worden. De Stichting Dorp, Stad & Land heeft deze eerste fase, te weten de monumenteninventarisatie, geoffreerd voor een bedrag van f 26.250,- (Euro 11.911,73). Geadviseerd wordt om de Stichting Dorp, Stad & Land voor deze fase opdracht te verlenen. Het college overweegt hierbij dat Dorp, Stad & Land, als "gemeentelijke" welstandscommissie, de specialistische kennis voor dit onderzoek heeft en dat in dit geval volstaan kan worden met deze ene offerte

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Deel: ' Agenda commissie Onderwijs Maassluis - 4132 '
Lees ook