Gemeente Zoetermeer


29 oktober 1999

Vergaderschema

Commissie Stadswerken
Dinsdagavond 2 november 1999
Besluitvormend

Bespreekstukken

* Economisch Beleidsplan 1997-2000.
Bij de vaststelling van het Economisch Beleidsplan is afgesproken dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van het in het Plan opgenomen actieprogramma.


* Raamwerknota Afvalbeleid
Vanuit trends, kansen en bedreigingen op het gebied van afvalinzameling heeft het college van B&W besloten de volgende speerpunten van beleid het komend jaar tot uitvoering te brengen. In het kader van intensivering van het scheiden van afval en hergebruik zijn dat het opzetten van een kringloopcentrum en het vergroten van de scheidingspercentages voor glas, papier, textiel en GFT tot de landelijke doelstellingen van het AOO. Er wordt van afgezien om andere afvalstromen te gaan scheiden of om onderzoek te doen naar ondergrondse inzameling in de bestaande woongebieden.


* Beleid kringloopactiviteiten
In het jaarprogramma Milieu 1999 is opgenomen dat de themagroep Afval van de Lokale Agenda 21 zal worden ondersteund om te komen tot een brainstorm over een te vestigen grootschalig kringloopcentrum. In een dergelijk centrum worden gebruikte goederen verkocht die als grof huishoudelijk afval bij bewoners zijn opgehaald. Deze themagroep heeft een workshop georganiseerd waarin een plan van aanpak voor realisatie is opgesteld.


* Opvang zwerfdieren
Een voorstel tot vaststelling van een samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van de opvang voor de uitvoering hiervan, inclusief begrotingswijziging.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden -wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © oktober 1999

Last update: 29 oktober 1999 (12:45)

Deel: ' Agenda Commissie Stadswerken gemeente Zoetermeer '
Lees ook