Nieuws Gemeente Groningen
Vergaderingen Gemeentebestuur

De agenda's voor de vergaderingen worden minstens tien dagen van tevoren vastgesteld. Zodra ze bekend zijn worden ze ook hier geplaatst.

Agenda's en stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen, telefoon (050) 367 70 00.


Raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW) Datum: woensdag, 5 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Jaarverslag 1999 van de commissie Bezwaarschriften sociale zaken en werk, kamer I + Collegestandpunt n.a.v. jaarverslag 1999
* Vijfde kwartaalrapportage over het Verbeterplan
* Klanttevredenheidsonderzoek SOZAWE

* Initiatiefvoorstel SP inzake 'Samenlevenprijs/Stadjersprijs' + preadvies van het college

* Herziene begroting 2000 DSW Stadspark

Raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ) Datum: donderdag, 6 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Vervolg aanpak binnenterreinen en toegangspaden Noord-West jaarschijf 1999 (conformstuk)

* Gewijzigde begroting MD 2000

* Beleidsvisie Integraal Stedelijk Waterbeheer
* Sanering verontreinigd slib uit de stadsgrachten en kanalen
* Actualisatie nota bodem en stand van zaken Fonds bodemsanering
* Stand van zaken inventarisatie Monumentale bomen/ Bladgoud
* Evenementen op de Grote Markt/ Vismarkt en de koopzondagwarenmarkt
Raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur (FPC) Datum: dinsdag, 11 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Herziening bestuursovereenkomst met het COA in verband met uitbreiding opvangcapaciteit van het asielzoekerscentrum (conformstuk)

* Wijziging deelverordeningen behorend bij de cultuurnota (conformstuk)

* Toekomst Wijksgewijs werken1

* De Groninger Investeringsfondsen

* Opiniërende discussie Rekenkamercommissie

Raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) Datum: donderdag, 13 april 2000
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal
Agenda:

* Overdracht van terrein Bottelstraat 5 aan Noorderpoortcollege (conformstuk)

* Tussenrapportage Sportieve Vernieuwing 1999 en Discussienota Vervolg Sportieve Vernieuwing

* Uitwerkingsnotitie Kinderopvang en buitenschoolse opvang
* Uitwerkingsnotitie ouderbijdrageregeling (gesubsidieerde) kinderopvang

* Regeling kinderopvang alleenstaande ouders
* Jaarverslag leerlingenvervoer 1999

* Tussenstart en doorstart van de 'Groninger Oprit 2010: de leerling online'


Raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken (VEB)
Datum: woensdag, 19 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Datum: donderdag, 20 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:

Gemeenteraad
Datum: woensdag, 26 april 2000
Tijd:
Plaats: Raadzaal Stadhuis
Agenda:


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Agenda commissievergaderingen gemeente Groningen '
Lees ook