Gemeente Westervoort


Agenda'sCommissie Maatschappelijke Zorg

Op maandag 20 augustus 2001, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Zorg plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening.

* Verslag vergadering van 18 juni 2001 jl.
* Ingekomen stukken en mededelingen (dit agendapunt wordt in één keer aan de orde gesteld)


* Resultaten belastingsignalen

* Agenda van de Toekomst (VNG/SZW)

* Verantwoordingsverslag 2000 ABW

* Gevolgen Nieuwe Vreemdelingenwet 2001

* CWI bestandsgegevens 1e half jaar 2001

* Rapportage voortgang trajecten Kliq

* Inspectie Jan Ligthartschool

* Knelpunten Wvg

* Belastingplan 2001 en bijstand vervolg

* Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

* Presikhaaf, rapportages

* Voortgangsrapportage sociale activering
* Apothekerswaarnemingsregeling

* Offerte Spectrum: over begeleiding interactieve deel ouderenbeleid
* Nieuwsbrief Projectgroep Sociaal Isolement juni 2001
* Memo Gemeente Arnhem inzake tijdelijke regeling vroegsignalering
* GGD Nieuws juni 2001

* Kwartaalblad GGD "Gezonder"

* Documentatie i.v.m. terugkoppeling gebruik internet en kenniskloof
* Offerte bestandanalyse afdeling SoZa-A

* Conceptnotitie Zowel servet als tafellaken

* Subsidie project Lokaal Comité 2001

* Subsidie Stichting Cultuurmanifestatie Oudejaarsgala
* Incidentele subsidie Stichting Cultuurmanifestatie
* P.M.-lijst

* Rondvraag

* Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Commissie Leefmilieu

Op dinsdag 21 augustus 2001, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Leefmilieu plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening.

* Verslag vergadering d.d. 19 juni 2001

* Bestemmingsplan Hamerden-II

* Inventarisatie overhoekjes.

* Bestemmingsplan Hoogeind II

* Artikel 17 vrijstelling Dutchtone.

* Voorbereidingsbesluit "Het Ambacht"

* GSM antennebeleid

* Inspraakreactie trajectnota/MER A12 Ede-Duitse grens
* Aankoop perceel gemeentegrond, Klapstraat 231, door J.W.M. Brey
* P.M. Lijst

* Ingekomen stukken en mededelingen

* Rondvraag en Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Commissie Beheer

Op woensdag 22 augustus 2001, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Beheer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening.

* Verslag vergadering d.d. 20 juni 2001 (reeds in uw bezit).
* Ingekomen stukken:


* Politie Gelderland-Midden: Jaarverslag 2000, klachten.
* Hulpverlening Gelderland Midden i.o.; gemeenschappelijke regeling.
* Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Arnhem, Hoofdofficier van Justitie; accenten 2002 Openbaar Ministerie.
* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Kabinetsstandpunt Nieuwjaarsbrand.

* Samenwerking Glasverzekering; kwartaalrapportage.
* E-mail hr. Wieskamp; vervoer gevaarlijke stoffen.

* Dag van de Onderlingen, woensdag 20 juni 2001.
* Verwerving boerderij Mulder aan de Schans 2-4 te Westervoort.
* Kostenverhaal asbestbrand IJsseldijk 38.
* Inventarisatie overhoekjes.

* KAN evaluatie 2001.

* Aanvulling op aangehouden voorstel 19 juni 2001, nr. 13 betreffende revitalisering woonomgeving rondom zes appartementencomlexen in de wijk Broeklanden.
* Subsidieaanvraag Stichting Cultuurmanifestaties Westervoort.
* Incidentele subsidie Stichting Cultuurmanifestatie.
* Subsidie project Lokaal Comité 2001.

* Offerte Spectrum over begeleiding interactieve deel ouderenbeleid.
* Uitvoering Interne Controle/Single Audit 2001.
* Jaarrekening 2000 Regio Arnhem in liquidatie.
* Jaarrekening Grondbank.

* Jaarrekening 2000 AVR-AVIRA.

* Jaarrekening 2000 Streekarchivariaat.

* Vaststelling jaarrekening 2000 en besteding saldo.
* Consolidatie liquiditeitstekort.

* Treasurystatuut ingevolge de wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden).

* Regiozaken.

* Rondvraag.

* Sluiting.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Zodra de agenda bekend is wordt deze hier gepubliceerd.

Deel: ' Agenda commissievergaderingen gemeente Westervoort '
Lees ook