Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Keywords: Vergadering, Landbouwraad

Overzicht van de correspondentie met het parlement Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 99978
datum
15-07-1999

onderwerp
Agenda Landbouwraad d.d. 19 en mogelijk 20 juli 1999 te Brussel (TRC 1999/1311) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op maandag 19 en (mogelijk) dinsdag 20 juli 1999 te Brussel een vergadering plaats zal vinden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat 12 punten. Finland zal, als nieuwe voorzitter van de Raad, het werkprogramma voor het komende half jaar toelichten. Andere belangrijke onderwerpen die aan de orde zullen komen hebben - onder meer - betrekking op de promotieactiviteiten in derde landen, dioxine, en TSE-risicomaterialen. Onder diversen zal ik aandacht vragen voor de ethische aspecten van het houden van nertsen.

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van de lijst met A-punten

3. Presentatie van het werkprogramma van het Finse voorzitterschap

De Finse voorzitter van de Raad, minister Hemilä, zal de prioriteiten voor het komende half jaar presenteren. Uit informele bronnen is inmiddels gebleken dat naast het WTO-mandaat onder andere de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen: dioxine, etikettering rundvlees, herziening van de marktordeningen voor katoen, vlas en hennep en rijst, wijziging van de marktordening voor bananen, promotie in derde landen, verslag en voorstel inzake BST, gebruik van hormonen bij rundvee, enige veterinaire onderwerpen onder meer met betrekking tot mond- en klauwzeer en het gebruik van markervaccins, intergratie van milieuaspecten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

4. Promotie in derde landen

De Raad zal zich voor een eerste maal buigen over het voorstel van de Commissie voor ondersteuning van afzetpromotie in derde landen. Besluitvorming is nog niet aan de orde. Het betreft de afzetpromotie van landbouwproducten in brede zin, zowel voor verwerking als voor de rechtstreekse consumptie. Voorrang wordt daarbij gegeven aan producten met een hoge toegevoegde waarde en producten met goede vooruitzichten op export zonder restitutie. De communautaire afzetpromotie zal bestaan naast nationale activiteiten op dit gebied. Het voorgestelde budget bedraagt 15 miljoen euro per jaar, voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks is hiervan reeds 6 miljoen gereserveerd voor de promotie van olijfolie.

Nederland is blij met het voorstel, maar heeft problemen met de voorgestelde toekenningsprocedure.

5. (eventueel) Medefinanciering door de Europese Unie van extra controle-activiteiten

In de Raad zal gesproken worden over het voorstel om in uitzonderlijke gevallen, waarin de Commissie veel onregelmatigheden vermoedt en de lidstaten om extra controle-inspanningen worden verzocht, voor 50% mee te betalen in de kosten die gepaard gaan met die extra controle-inspanningen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd. Een meerderheid van de lidstaten, inclusief Nederland, is tegen dit voorstel gelet op het principe dat controles voor eigen rekening van de lidstaten komen. Lidstaten zijn sowieso gehouden om bij een vermoeden van veel fraude zèlf de controle op te voeren; anders lopen zij immers bij de apurement (de financiële afrekening) grote risico's.

6. Dioxine (mededeling van de Commissie)

In de Landbouwraad van juni jl. is afgesproken dat de Commissie met voorstellen zal komen om de Europese regelgeving ten aanzien van diervoeders en het gebruik van diermelen en slachtafval in diervoeders te herzien. De Commissie zal daarom tijdens de komende Landbouwraad hierover een werkprogramma presenteren. Tijdens de Raad zal ik mijn collega's en de Commissaris een memorandum overhandigen waarin wordt aangegeven welke maatregelen ten aanzien van diervoeders naar mijn mening noodzakelijk zijn.

7. TSE - risicomateriaal

Onder dit punt zal gesproken worden over de behandeling van bepaalde soorten dierlijk afval ter bescherming tegen 'transmissibele spongiforme encephalopathieën' (TSE). Dit onderwerp is in het Permanent Veterinair Comité van 2 juni jl. aan de orde geweest, maar heeft daar geen gekwalificeerde meerderheid gehaald. Het voorstel beoogt enerzijds de gerezen juridische problemen van Besluit 96/449/EG (over de goedkeuring van alter-natieve warmtebehandelings-systemen voor de verwerking van dierlijke afvallen met het oog op de inactivering van de agentia van TSE) te ondervangen, terwijl anderzijds gevolg wordt gegeven aan twee adviezen van het Scientific Steering Committee (SSC). De twee adviezen betreffen (1) de veiligheid van vlees- en beendermeel van zoogdieren die kans lopen met TSE besmet te worden, en (2) de veiligheid van talg verkregen uit weefsels van herkauwers. Nederland kan instemmen met dit voorstel.

8. (eventueel) Veterinair equivalentieakkoord met de VS

De Europese Unie voert besprekingen over equivalantieakkoorden met een reeks van landen. Eerder sloot de EU een akkoord met Nieuw-Zeeland, Canada en Tsjechië. Thans ligt het veterinair equivalentieakkoord met de Verenigde Staten ter tafel. Onlangs heeft het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) haar definitieve versie van het rapport 'Biologische Risico Analyse inzake import van varkensvlees en varkens-vlees-producten uit de Europese Unie' aan DG-VI van de Commissie gezonden. Op basis van de publicatie van dit rapport als Proposed Rule, in combinatie met een brief waarin de laatste zorgen hierover zijn weggenomen, beveelt de Commissie de lidstaten dan ook aan om dit equivalentieakkoord goed te keuren.

9. Zoönoses

Dit onderwerp is als zogenoemd 'vals B-punt' op de agenda van de Raad geplaatst. Het betreft hier een voorstel van de Commissie over maatregelen ter bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen.

Afgesproken was dat, in verband met de opgedane ervaring en het belang dat wordt gehecht aan de preventie en de bestrijding van zoönoses, de Commissie vóór 1 november 1997 een voorstel voor herziening van deze richtlijn in zou dienen. Deze datum is niet gehaald omdat de Commissie de vereiste raadpleging van betrokken partijen nog niet had afgerond. Om deze reden wordt thans voorgesteld deze datum te verplaatsen naar 31 maart 2000. De datum waarvoor de Raad het voorstel moet hebben aangenomen wordt verschoven van 1 juni 1998 naar 31 december 2000. Het Europese Parlement heeft dit voorstel in eerste lezing goedgekeurd. Nederland kan eveneens instemmen met dit voorstel.

10. Diversen

a) Nertsen (verzoek Nederland)

Onder dit agendapunt zal ik mijn collega's en de Commissaris op de hoogte stellen van de wens van het Nederlandse parlement om een verbod af te kondigen op het houden van nertsen voor de productie van bont. Tevens zal ik vragen hoe er in de verschillende landen van de Europese Unie tegen dit onderwerp wordt aangekeken.

b) Exportrestituties Rusland (verzoek Denemarken, Nederland, Ierland, Frankrijk en Duitsland)

Bovengenoemde landen zullen aandacht vragen voor de problematiek van de fraude en onregelmatigheden met Russische douanedocumenten. Aangezien het momenteel niet duidelijk is welke gedragslijn de lidstaten moeten hanteren ten aanzien van de documenten die als bewijsmateriaal geaccepteerd mogen worden, is het noodzakelijk dat de Commissie hierover op korte termijn helderheid verschaft.

c) Toekomstige werkzaamheden

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum
15-07-1999

kenmerk
IZ. 99978

Deel: ' Agenda Europese Landbouwraad '
Lees ook