Gemeente Borsele


Agenda raad 4 november 1999

Op 4 november 1999 vindt de openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda is - onder voorbehoud - als volgt:

A. Opening.
B. 1. Spreekrecht publieke tribune.
B. 2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergadering van 30 september 1999.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2000 en de meerjarenbegroting 2000-2003.

4. Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting
2000.

5. Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging tarieventabel 1999 van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 1999.

6. Voorstel tot vaststelling van het budget 2000 voor onderwijshuisvesting, het huisvestingsprogramma 2000 en het huisvestingsoverzicht 2000.

7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een voorschot op het tekort
1998 van de Ambulancedienst Bevelanden.

8. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het voeren van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

9. Voorstel inzake de eigendomsoverdracht van extra schoolterrein aan het bestuur van de Ds. G.H. Kerstenschool en het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gehele schoolterrein aan de Kalootstraat 2 te Borssele.

10. Voorstel inzake ruiling van landbouwgronden met de heer A.J. de Jonge, Platteweg 2 te Driewegen.

11. Voorstel tot het toekennen van een bedrag ten titel van planschade ex artikel 49 WRO bestemmingsplan "Westerschelde Oeververbinding".
12. Voorstel tot het aanwijzen van een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het O.L.A.Z..
D. Gemeenschappelijke regelingen.
E. Rondvraag.
F. Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda gemeenteraad Borsele '
Lees ook