Gemeente Avereest

Raadsagenda 22 juli 1999

Dedemsvaart, 21 Juli 1999 Onderwerp: vergadering

Geachte leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van Avereest, welke zal worden gehouden op donderdag 22 juli 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis (raadszaal).

Hoogachtend,
de voorzitter,

A.J. Pijlman


1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de vergadering van 24 juni 1999. Ingekomen stukken en mededelingen.
Aanvullende overheveling saldi "andere voorzieningen" P.C. Basisonderwijs. Gewijzigd besluit.
Verlenen van eenmalige subsidie aan Stichting Peuterspeelzaal 't Wennest.
Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van eenmalige bijdrage aan Scouting Dedemsvaart voor materialenopslag. Verlenen van subsidie aan Vereniging Allochtonen Avereest. 7a. Uitvoering uitspraken Arrondissementsrechtbank beroepschriften WVG. 7b. Benoeming directeur o.b.s. "'t Kompas". 7c. Fusie EDON Groep - PNEM/MEGA-Groep
Voorbereidingsbesluiten.
Invoering Gemeentelijke Interne Milieuzorg openbare scholen. Sanering watergang Ommerweg/Van Hemertstraat. Centrumplan 1999, Markt en omgeving.
Basisinspanning riolering.
Wijziging legesverordening 1999.
Opleidingsactiviteiten gemeentepersoneel.
Vernieuwing computernetwerk.

3. Beleidsregel burgemeester in het kader van art. 136b van de Opiumwet.
Inkoopscan.
Opheffing gemeenschappelijke regeling distributiekring. Vaststelling jaarrekening 1998.
Begrotingswijzigingen.

4. Rondvraag.

5. Sluiting.

Deel: ' Agenda gemeenteraad Dedemsvaart '
Lees ook