Gemeenteraad

Dinsdag 7 december 1999

aanvang: 19.30 uur
plaats: gemeentehuis Gorssel
agenda:


- Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 28 oktober 1999

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Bouw Dorpshuis te Eefde

- Project Versterking Brandweer

- Voorbereidingsbesluit ten behoeve van het plaatsen van antenne installaties voor mobile telefonie

- Bestemmingsplan Eefde-dorp, herziening 1999-1, autoschadebedrijf Teenkweg

- Aanschaf bodeminformatiesysteem

- Categorisering wegennet

- Voorbereidingskrediet omlegging Eefde-west
- Aanleg fietsstroken Kamperweg/Lindeboomweg, 1e fase
- Beleidsverslag 1998 en beleidsplan 2000 in het kader van de algemene Bijstandswet

- Minimabeleid

- Concept-huurovereenkomst perceel Gymnastieklaan 13 te Eefde
- Huisvestingsprogramma en -overzicht 2000

- Burgeronderzoek

- Activiteiten in het kader van de millennium-wisseling
- Aankoop perceel grond ten behoev reconstructie aansluiting Jodendijk op de Zutphenseweg

- Verkoop aandelen Bouwfonds

- Krediet t.b.v. invoering van de Euro

- Rondvraag

Donderdag 9 december 1999

aanvang: 16.00 uur
plaats: gemeentehuis Gorssel
agenda:

- Behandeling begrotingen 2000 van de algemene dienst en het grondbedrijf

- Besluitvorming

Toelichting op de agenda:


* 16.00 uur tot 18.00 uur;

- algemene beschouwingen over de begroting 1999 en de mogelijkheid tot het stellen van beleidsvragen door de fracties

* 19.30 uur tot 20.30 uur;

- beantwoording algemene beschouwingen en beleidsvragen door de leden van het college

* 20.30 uur tot 22.00 uur;

- discussie over het financiële beleid en besluitvorming.

Volgende vergadering:
donderdag 3 februari 2000
donderdag 16 maart 2000

donderdag 27 april 2000
dinsdag 30 mei 2000
donderdag 6 juli 2000

Vergaderingen van raadscommissies

commissie Algemeen Bestuur

Dinsdag 18 januari 2000

aanvang: 15.00 uur
agenda:


- nog niet bekend

commissie Gemeentewerken

Woensdag 19 januari 2000

aanvang: 20.00 uur
agenda:


- nog niet bekend

commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Maandag 17 januari 2000

aanvang: 19.00 uur
agenda:


- nog niet bekend

commissie Onderwijs

Maandag 17 januari 2000

aanvang: 17.00 uur
agenda:


- nog niet bekend

commissie VROM

Dinsdag 18 januari 2000

aanvang: 20.00 uur
agenda:


- nog niet bekend

Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis. U kunt de agenda's, notulen vorige vergaderingen en voorstellen een week voordat de vergadering wordt gehouden inzien in het gemeentehuis en alle bibliotheken in de gemeente Gorssel.

Deel: ' Agenda gemeenteraad Gorssel '
Lees ook