Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Gemeenteraad (10/09) ¦ Commissie Stadsontwikkeling (11/09) ¦ Commissie Welzijn (13/09) ¦ Stukken voor de vergaderingen
Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Gemeenteraad (10/09)

Openbare vergadering op 10 september 2001 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.
Op de agenda staat:

1. Installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer L. Plaisier.
2. Vragenhalfuurtje voor burgers.
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
4. Vaststellen van de verslagen van de raadsvergaderingen van 28 en 30 mei 2001 en 11 juni 2001.

5. Mededelingen.

6. Benoeming voorzitter voor de Commissie van de rekening.
7. Benoeming en ontslag van leden van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften.

8. Overschrijding limiet tarief eigenaar en gebruik OZB.
9. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
10. Aanleg fase IV van bedrijventerrein Businesspark Leeuwarden.
11. Verlenging proef gratis pendelbus FEC-Binnenstad.
12. Kredietaanvraag voor het uitvoeren van het experiment 'Verweer tegen binnenstadsverkeer'.

13. Inventarisatie risicogebieden.
14. Wijzigen van het tarief voor het afgeven van een paspoort.
15. Wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2001.
De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Commissie Stadsontwikkeling (11/09)

Openbare vergadering op 11 september 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.
Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de openbare vergadering van 4 juli 2001.
3. Uitbreiding parkeerschijfzone (blauwe zone) voor de buurt Oldegalileën, het gebied Bleeklaan tot en met de Tjerk Hiddesstraat en de Vredeman de Vriesstraat tot de Saskiadwarsstraat.

4. Reactie onderzoek toegankelijkheid binnenstad.
5. Eindverslag inspraak en overleg met betrekking tot het voorontwerp van het bestemmingsplan Hofsingel.
6. MeerJarenAfspraak Rijksbijdrage Collectief Vervoer.
7. Rondvraag.

8. Sluiting.

De stukken voor de openbare vergaderingen liggen ter inzage bij de centrale balie in de hal van het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Commissie Welzijn (13/09)

Openbare vergadering op donderdag 13 september 2001, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurcentrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden.
Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Vaststellen van de mededelingenlijst.
3. Adviesaanvraag inzake Wijziging deelsubsidieverordening Projecten etnische groepen in deelsubsidieverordening Multiculturele activiteiten.

4. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 17 mei 2001.

5. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 26 juni 2001.

6. Vaststellen van de lijst van toezeggingen.
7. Adviesaanvraag inzake Beleidsverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2000.

8. Bespreken nota inzake Armoede, armoedeval en activering: de feiten.

9. Adviesaanvraag inzake GGD Fryslân: reactie op eerste begrotingswijziging 2001, begroting 2002 en meerjarenraming 2003-2005.

10. Adviesaanvraag inzake Tijdelijke regeling vroegsignalering delegatiebesluit en plan van aanpak coördinatietaken Leeuwarden.
11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie

Deel: ' Agenda gemeenteraad Leeuwarden '
Lees ook