AgendaGEMEENTE MILLINGEN AAN DE RIJN

aangeklede AGENDA

openbare vergadering gemeenteraad van 22 februari 2000

aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
* 1: Opening

* 2: Vaststelling notulen openbare raadsvergadering gehouden op 25 januari 2000

Voorgesteld wordt de notulen vast te stellen overeenkomstig het concept.

* 3: Ingekomen stukken

Voorgesteld wordt over de op de lijst vermelde ingekomen stukken te besluiten zoals is vermeld.

* 4: Voorstel tot het instemmen met de raamovereenkomsten, Hoofdlijnennotitie 2000-2003 en productovereenkomsten educatie en inburgering 2000

Voorgesteld wordt in te stemmen met de overeenkomsten, voorgestelde beleidsuitgangspunten en prioriteitsstelling, f 3.000,-- beschikbaar te stellen voor onderzoek in 2000 naar werkelijke educatieve vraag en het ontwikkelen van een instrument om dit zelfstandig te kunnen doen in de volgende jaren. Raadsbesluit.
* 5: Mededelingen

* 6: Sluiting

Stand van zaken raad.
Deel: ' Agenda gemeenteraad Millingen aan de Rijn '
Lees ook