Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad: Raadsvergadering: Agenda Gemeenteraad

Op donderdag 6 maart 2003 vergadert de gemeenteraad om 14.00 uur in de Raadzaal op de 1e etage van het Stadhuis.

Op de agenda staan de volgende punten: 1. Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 6 maart 2003.
2. Vragenhalfuur.
3. Mededeling van ingekomen stukken.
4. Benoeming van:
+ a. de griffier in verband met de inwerkingtreding van de Aanpassingswet dualisering gemeentebestuur; + b. een plaatsvervangend griffier
5. Benoeming van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de besturen van:
+ a. het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg; + b. het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; + c. het Recreatieschap Rottemeren;
+ d. de deelgebiedscommissie Rotte;
+ e. het Recreatieschap Midden-Delfland; + f. het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie.
6. Benoeming van een lid van de commissie voor Bestuur en Veiligheid (vacature-Leefbaar Rotterdam).
7. Benoeming van een lid van de commissies voor: + a. Bestuur en Veiligheid;
+ b. Fysieke Infrastructuur en Verkeer;
+ c. Sociale Zaken en Onderwijs,
+ in verband met de vorming van de fractie-Smit. 8. De brieven van de burgemeester over de transporten van militair materieel via het Rotterdamse havengebied.
9. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor milieumaatregelen ten behoeve van de woningbouw op de Wilhelminapier en in het plangebied Katendrecht Pols, alsmede om de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 10. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisering van de tweede tranche Wetravelden (wedstrijd- en trainingsvelden).
11. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten laste van het Fonds Stadsverfraaiing aan de kostenplaats Kunstzaken ten behoeve van de nadere uitwerking van o.a. de opgave Culturele As en het opstellen van een programma voor de Stadsas Hofplein-Coolsingel-Churchillplein.
12. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet aan Museum Boijmans Van Beuningen ten behoeve van de nieuwbouw en herinrichting van het museum.
13. Het voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de doorgangspoort tussen de panden Gein 27 en 29. 14. Het voorstel om, overeenkomstig het advies van de schadebeoordelingscommissie, geen schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen aan de eigenaren-bewoners van het pand Straatweg 238. 15. Het voorstel tot verlenging van het besluit van 22 maart 2001 inzake het vestigen van voorkeursrecht in het plangebied Rotterdam Noordrand.
16. Het voorstel inzake de spoedaanvraag als bedoeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2001 ten behoeve van een school gelegen aan de Goudseweg 25.
17. Het voorstel tot instelling van de Cultuurpenning Rotterdam, en daarmee de motie-Korthals (2002-218) om te bevorderen dat een Rotterdamse culturele onderscheiding wordt ingesteld, als afgedaan te beschouwen.
18. Het voorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, alsmede tot intrekking van het besluit Delegatie bevoegdheden Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
19. Het voorstel tot:
+ a. aanwijzing van het pand Het Looiershof gelegen aan de Looiershof 1;
+ b. intrekking van de aanwijzing van Het Oceaanhuis gelegen aan het Heiman Dullaertplein 3, als huis der gemeente. 20. De voorstellen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV):
+ a. in verband met de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit;
+ b. ten behoeve van het vergunningstelsel voor de tippelzone aan de Keileweg.
21. De brief van burgemeester en wethouders over hun voornemen tot beëindiging van de gemeentelijke deelneming in het B.V. Transportnet Zuid-Holland (TZH).
22. Het voorstel tot verlenging van de termijn van de vaststelling van de gedragscodes van de raad, het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester en de verordening ingevolge artikel 213a Gemeentewet.
23. Het voorstel tot verlenging van het besluit van 22 maart 2001 inzake het vestigen van voorkeursrecht in het gebied Rotterdam Centraal Station.

Meer informatie:


* Agenda

* Verslagen

Deel: ' Agenda Gemeenteraad Rotterdam '
Lees ook