Gemeente Enschede


GEMEENTERAAD VERGADERT OP MAANDAG 15 EN DINSDAG 16 OKTOBER

De Gemeenteraad van Enschede vergadert op maandag 15 en op dinsdag 16 oktober in het Stadhuis. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune.

De Raadsvergadering van maandag 15 oktober staat in het teken van de Perspectiefnota/ Kaderbegroting 2002-2005 en van de extra kwaliteitsimpuls 2001. Meer achtergrondinformatie daarover vindt u in deze gemeentelijke rubriek.

Voor de behandeling van deze onderwerpen is een apart schema opgesteld. Dat ziet er als volgt uit:

* 19.00 uur: eerste termijn voorzitters raadsfracties (maximaal vijf minuten per fractie). Men geeft een samenvatting van de eigen algemene beschouwing en reageert op de inbreng van andere fracties.

* 20.00 uur: antwoord van het College op de algemene beschouwingen en de eerste termijnbehandeling .

* 21.00 uur: pauze en fractieberaad

* 21.30 uur: reacties raadsfracties in tweede termijn (weer maximaal vijf minuten) en aansluitend:

College- en fractieoverleg; antwoord van het College; behandeling moties en amendementen en eventueel afleggen stemverklaringen; vaststelling Perspectiefnota/Kaderbegroting 2002-2005. Via loting is er een sprekersvolgorde bepaald voor de raadsfracties: Stadspartij, GroenLinks, D66, AOV/Unie 55+, Fractie Yilmaz, SAVE, VVD, Enschede Nu, ChristenUnie, CDA, PvdA.

Agenda Raad dinsdag 16 oktober
Op de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 16 oktober staan onder meer de volgende onderwerpen:

* Projectvoorstel stadsdeelvisie binnensingelgebied
* Krediet voor tijdelijke parkeerterreinen Visserijstraat en Bothof
* Gewijzigde tarieventabel verordening parkeerbelastingen 1992
* Subsidieverordening allochtonenorganisaties 2002
* Beschikbaar stellen bedrag voor opstarten digitale woonerven
* Kennisnemen van de conclusies en aanbevelingen onderzoek gemeentelijke rekenkamer "reïntegratie in Enschede"
* Instemmen met het aangaan van een raamovereenkomst met Grolsch over De Groote Plooy

* Beleidsvoorstel externe veiligheid (klik hier voor het raadsvoorstel, pdf-file)

* Vaststellen samenwerkingsovereenkomst Netwerkstad Twente
De volgende Raadsvergadering wordt gehouden op maandag 19 november om 19.00 uur in het Stadhuis.

---

Deel: ' Agenda gemeenteraad vergadering Enschede '
Lees ook