Gemeente Avereest

Raadsagenda 27 mei 1999

AAN: de leden van de raad

Geachte leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van Avereest, welke zal worden gehouden op donderdag 27 mei 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis (raadszaal).

Hoogachtend,

de voorzitter,

A.J. Pijlman


1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de vergadering van 22 mei 1999.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
3a. Heroverweging ontslagbesluit R. Engelsman
4. Invoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
5. Vaststellen "notitie evaluatie kinderopvangbeleid 1996-1998" en "Beleidsnotitie kinderopvang Avereest 1999-2001".
6. Wijziging verordening leerlingenvervoer.
7. Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten.
7a. Voorbereidingsbesluiten.
8. Herziening bestemmingsplan Oud Avereest - Den Huizen.
9. Uitvoering basisinspanning riolering.
10. Vloeistofdichte vloer zoutloods.
11. Telecommunicatieverordening.
12. Voorjaarsnota 1999.
13. Notitie millenniumproblematiek.
14. Begrotingswijzigingen.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda gemeenteraadsvergadering Avereest '
Lees ook