Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
6 september 1999
De leden van de gemeenteraad van de gemeente Enkhuizen. Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 31 augustus 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de gemeenteraad
welke op 6 september 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
drs. S.P.M. de Vreeze, voorzitter

A G E N D A

 

VOORST.NR:
1 Opening
2 Bepaling volgorde bij stemming
3 Verslag van de vergadering van 5 juli 1999
4 Ingekomen stukken en mededelingen

104
5 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland

102
6 Verordening reïntegratie arbeidsgehandicapten

61
7 Begroting 1999 van de Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen

93
8 Jaarrekening 1998 van de Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen

94
9 Groot onderhoud Wilhelminabrug

95
10 Voorbereidingsbesluit Spoorstraat 10, Hoornse Veer/Zuiderboerenvaart en Westerstraat 2

97
11 Statuten Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland-Oost

98
12 Restauratie Waaggebouw

99
13 Verkoop grond complex Kade/Wierdijk aan de Enkhuizer Zeevaartschool

101
14 Beschikbaarstelling krediet t.b.v. het veranderproces

110
15 Rondvraag
16 Sluiting

Deel: ' Agenda gemeenteraadsvergadering Enkhuizen '
Lees ook