Gemeente Woudenberg


Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2003

De gemeenteraad van Woudenberg vergadert op donderdag 20 februari 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar toegankelijk.

Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende onderwerpen:

1. Opening

2. Vaststelling van de raadsagenda van 20 februari 2003

3. Vragenuur voor raadsleden

4. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 23 januari 2003

5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Voorstel met betrekking tot het onderzoek verplaatsing van sportvelden en diverse maatregelen op het sportpark De Grift

7. Beheers- en inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

8. Voorstel tot benoeming van een lid in de raad van commissarissen van Hydron

9. Voorstel tot vaststelling van de gedragscode voor leden van het college en voor leden van de raad

10. Voorstel tot vaststelling van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003

11. Verzelfstandiging Bestuursacademie Randstad

12. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Gemeenteraadsvergadering Woudenberg '
Lees ook