Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Integratie Europa i.s.m.

Directie Politieke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 maart 1999
Kenmerk DIE-189/99
Blad /2
Bijlage(n) E-mail die@die.minbuza.nl
Betreft Informele bijeenkomst Ministers van Buitenlandse Zaken C.c. -

Zeer geachte Voorzitter,

T.b.v. het Algemeen Overleg met Uw Commissies doe ik U hierbij voor de goede orde een korte geannoteerde agenda toekomen van het informele Gymnich overleg te Rheinhartshausen dat op 13/14 maart a.s. zal plaatsvinden.

Het verslag van de Algemene Raad d.d. 22 februari 1999 is U reeds toegegaan per brief d.d. 4 maart 1999 (kenmerk DIE-171/99).

Tijdens het informele Gymnich-overleg zal worden gesproken over enkele onderwerpen op het terrein van het GBVB en over de nog openstaande kernpunten inzake Agenda 2000.

Kosovo

Aandacht zal worden besteed aan de situatie in Kosovo en de vooruitzichten voor de vredesbesprekingen die op 15 dezer in Frankrijk zullen worden voortgezet. Minister Fischer zal waarschijnlijk verslag doen van zijn reis naar dit gebied op 8 en 9 maart. Voorts zal naar verwachting worden gesproken over de voorwaarden waaronder na een vredesaccoord aan Belgrado uitzicht kan worden geboden op verlichting van de i.v.m. de Kosovo-crisis door de EU opgelegde sancties, alsmede over de kwestie van mogelijke aanvullende maatregelen indien er door gebrek aan medewerking van Servische zijde geen accoord komt. Tevens zal wellicht de implementatiestructuur voor de uitvoering van een accoord aan de orde komen, metinbegrip van de hulpverlening bij de reconstructie van Kosovo en de voorwaarden voor die hulpverlening.

Turkije

Het Voorzitterschap zal naar verwachting de betrekkingen tussen Turkije en de EU aan de orde stellen, mede in het licht van het toetredingsperspectief van Turkije tot de Unie. Belangrijke elementen daarbij zijn de democratische rechtsorde; mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de kwestie Òcalan; de situatie in het Zuid-Oosten van Turkije; de kwestie Cyprus en de Grieks-Turkse betrekkingen. Voor de goede orde zij eraan herinnerd dat na de Europese Raad van Luxemburg in december 1997 de politieke dialoog met de EU door Turkije werd opgeschort.

Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit

Tijdens het overleg zal de stand van zaken met betrekking tot de vormgeving van het Europese veiligheids- en defensiebeleid worden besproken. Daarbij zal naar verwachting onder meer aan de orde komen de verdere ontwikkeling van het GBVB, het operationele ambitieniveau dat de EU nastreeft voor de uitvoering van Petersbergtaken en de positie van de Europese Bondgenoten die geen lid van de EU zijn.

Agenda 2000

Op zondagmorgen is een discussie over de nog openstaande kernvragen met betrekking tot Agenda 2000 voorzien. De discussie vindt plaats kort voor de aan Agenda 2000 gewijde Europese Raad van Berlijn (24-25 maart), waarvoor een deel van de voorbereiding zal plaatsvinden tijdens de Algemene Raad van 22/23 maart. Vooralsnog is niet bekend hoe Minister Fischer de discussie denkt te gaan structureren. Uiteraard zal het financiële kader een centrale plaats in nemen. Daarbij zal vermoedelijk niet alleen over de omvang en de verdeling van de uitgaven in de verschillende categorieën van de EU-begroting worden gesproken, maar tevens over herziening van het Eigen Middelen Stelsel. Het is zeer wel mogelijk dat de besprekingen in de Landbouw Raad over de vormgeving van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, binnen het beoogde financiële kader, nog gaande zijn tijdens de informele bijeenkomst van Rheinhartshausen.

De algemene lijnen van de Nederlandse inzet met betrekking tot Agenda
2000 zijn de kamer bekend. De Regering zal de Kamer nader informeren in het kader van de voorbereiding van de Europese Raad van Berlijn.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Deel: ' Agenda informele bijeenkomst Ministers Buitenlandse Zaken '
Lees ook