Nederlandse Vereniging van journalisten

Agenda Verenigingsraad

Voorlopige agenda voor de jaarvergadering van de NVJ te houden op 6 oktober 2001 in conferentiecentrum Ernst Sillem Hoeve, Soesterdijkerweg 10b, Den Dolder (Lage Vuursche)

Openbaar gedeelte
10.30 uur Opening en welkomstwoord door voorzitter NVJ, Ron Abram 10.35 uur Jaarrede Ron Abram
11.10 uur Presentatie VillaMedia
11.30 uur Toespraak gastspreker Minister van Financiën, Gerrit Zalm Aansluitend interview en vragen uit de zaal
12.30 uur Lunch.

Besloten gedeelte (13.30 uur - 17.30 uur)
Vergadering van de verenigingsraad met de volgende agendapunten: 1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Verslag vergadering Verenigingsraad d.d. 7 april 2000 3. Jaarverslag 2000/2001 en het gevoerde beleid 4. De Journalist
5. Financiële jaarstukken 2000/2001
6. Onderdelen Meerjaren Financieel Beleid 2001-2003), o.a. verschuiving boekjaar
7. Plan van aanpak 2001/2002
8. Arbeidsvoorwaardenbeleid
9. Actualisering en wijziging statuten en huishoudelijk reglement 10. Bestuursverkiezing
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag en sluiting

Aansluitend borrel
Diner (om 19.00 uur)

Deel: ' Agenda jaarvergadering NVJ '
Lees ook