Gemeente Gilze en Rijen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Commissie: raadscommissie Middelen
Datum: maandag 10 maart 2003
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Spreekrecht.
4. Verslag vergadering d.d. 3 februari 2003. 5. Nota evenementenbeleid.
6. Herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening. 7. Plan van aanpak herwaardering onroerende zaken. 8. Collectieve aanbesteding accountantsdiensten. 9. Ontwerp-raadsvoorstel inzake regionaal archief. 10. Wijziging regeling IZA Nederland.
11. Ter kennisname (raadscommissiemap):
a. Managementletter van de accountant.
b. Voortgang collegeprogramma.
c. Overzicht aanslagen gemeentelijke belastingen 2003. 12. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen t/m 10 maart 2003 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Deel: ' Agenda openbare commissievergadering Gilze en Rijen '
Lees ook