Gemeente De Lier

Vergaderingen:

Raadsvergadering
27 september 2001, aanvang 20.00 uur.

De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit geldt uitsluitend voor punten, die in de raadsvergadering aan de orde komen en is beperkt tot maximaal vijf minuten per persoon. Het gebruik maken van het spreekrecht moet schriftelijk aangemeld worden onder opgave van naam en adres en het punt waarover men wil spreken.

AGENDA (onder voorbehoud)


- Beschikbaarstelling van een aanvullend krediet renovatie aula begraafplaats;


- Beschikbaarstelling van een krediet voor het ophogen van boezemkaden;


- Wijziging algemeen delegatiebesluit 1998;

- Aanpassing verordeningen in verband met invoering euro;

- Vaststelling van de verordening subsidiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (wiw)en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz;


- Wijziging legestarieven nieuwe generatie reisdocumenten NGR;

- Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst verkeersveiligheidsproject Westland 2001-2005;


- Beschikbaarstelling van een krediet voor diverse aanpassingen gemeentewerf;


- Beschikbaarstelling van een krediet uitbreiding van de containeropstelplaats gemeentewerf;


- Instemmen met het vervangen van de afrastering gemeentewerf langs Perdiksepad;


- Provinciaal Restauratie-Uitvoeringsprogramma 2002-2007;

- Verzoek om planschade ex artikel 49 WRO van de bewoners Hohorst;

- Bezwaarschrift van de heer H. Boerema tegen het raadsbesluit tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bedrijventerrein Leehove;


- Instemmen met aanwending reserve Zwethove;

- Organisatie en uitwerking van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW);


- Aanpassing hypotheekregelingen gemeentepersoneel;

- Verordening huisvestingsvoorzieningen 2002 primair onderwijs;

- Straatnaamgeving op de voormalige NAM-locatie;

- Invoering extern klachtrecht en aansluiting bij de nationale ombudsman per 1 januari 2002;


- Begrotingen en rekeningen van diverse instellingen;

- Vaststelling van diverse begrotingswijzigingen;
Extra vergadering van commissie Openbare Werken

In verband met het belang van het onderwerp Burgerparticipatie houdt de commissie voor Openbare Werken een extra vergadering op 3 oktober 2001 (aanvang 20.00 uur). Exemplaren van de rapportage over dit onderwerp kunnen worden afgehaald bij de balie van het gemeentehuis.

Deel: ' Agenda openbare raadsvergadering gemeente De Lier '
Lees ook