Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
23 november 1999
De leden van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 11 november 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen welke op 23 november 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
J. Knukkel, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 19 oktober 1999 3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. vergadering adviesgroep milieu d.d. 15 september 1999 b. notitie geluidhinder salonschepen Nieuwe Harlingersteiger c. uitvoering vangnetregeling huursubsidie
d. evaluatie deelname CWI aan nautisch weekend 25+26-9-99 f. wijziging van de inkomensgrenzen in de verordeningen Woonlastenfonds en
Wonenplusfonds en vaststelling inkomensgrenzen in het kader van het project "minima kiezen zelf voor energiebesparing" g. Investerinsgfonds Stedelijke Vernieuwing
4 Opwaardering Westerstraat tussen Prinsenstraat en Bagijnestraat

115
5 Pilots kerntaken

96
6 Wijziging artikel 30 beleidsregels bijzondere bijstand

139
7 Beleidsplan ABW 1999-2000

138
8 Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

133
9 Millenniumovergang
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel: ' Agenda openbare werken en sociale voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook