Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda25.002 agenda plenaire vergaderingen t.m. 31 maart 2000
Gemaakt: 25-2-2000 tijd: 15:58


6

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000

Agenda


24 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 14 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 15 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 16 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Voortzetting stemmingen in verband met


25 891 (R1609)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

Herstemming amendement Niederer/Verhagen (10,I)


- vierde lid


- vijfde lid


- amendement Apostolou (20) (toevoegen zesde lid)


- artikel 8


- onderdeel J


- onderdelen K t/m N


- gewijzigd amendement Niederer (27)


- onderdeel O


- onderdeel P, aanhef


- nader gewijzigd amendement Verhagen/Dittrich (30)


- artikel 15, eerste lid


- amendement Verhagen (17)


- tweede lid


- derde en vierde lid


- artikel 15


- onderdeel P


- onderdelen Q t/m W


- artikel I


- amendement Niederer/Verhagen (10,II) (artikel Ia vervalt)

Indien 10,II is aangenomen, vervalt 24


- amendement Halsema (24) (artikel Ia vervalt)


- artikel Ia


- artikelen Ib t/m IV


- gewijzigd amendement Verhagen/Van der Staaij (29)


- artikel V


- artikelen VI en VII


- beweegreden


- wetsvoorstel


26 657, nr. 20


4. Herstemming over de motie-Barth/Hoekema over binnengemeentelijk decentralisatie


26 800-XIV, nr. 93


5. Herstemming over de gewijzigde motie Van der Vlies c.s. over de ontwikkelingen in de onderscheiden bedrijfstakken


26 258


6. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


7. Verslag van een algemeen overleg over de Westerschelde

Met maximum spreektijden van 2 minuten


26 294


8. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)


26 389


9. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden


26 692


10. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs


11. Verslag van een algemeen overleg over Vlietland

Met maximum spreektijden van 2 minuten


26 552


12. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)


26 016


13. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)


26 905


14. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer de wijziging van de termijn van vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoeksplan


26 872


15. Wijziging van de Sanctiewet 1977 en van de In- en uitvoerwet tot vereenvoudiging van de implementatie van internationale verplichtingen


26 878


16. Regels met betrekking tot de productie en keuring van uitrusting voor zeeschepen (Wet scheepsuitrusting)


26 851, nrs. 28 t/m 39


17. Verslagen van de Commissie voor de verzoekschriften


26 023


18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)


26 806


19. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid

Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


20. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


26 840


21. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen


26 667


22. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26706


23. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


Dinsdag 21 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 22 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 23 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 448, nr. 7


3. Brief van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van het kabinetsstandpunt toekomstige structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 15 minuten

D66 en GroenLinks 12 minuten

Overige fracties 10 minuten


26 873


4. Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)


26 456


5. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)


27 020


6. Hoofdlijnendebat over de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuut en Wetenschappen ten geleide van de notitie Onderwijskansen, Ruimte voor Kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige fracties 5 minuten


Dinsdag 28 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 29 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 30 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 694


3. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen locatie aan te wijzen)Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


26 850


4. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)


25 796


5. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)


26 069


6.Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)


Dinsdag 4 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 5 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 6 april

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 697


3.Goedkeuring van de op 10 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en de op 27 september 1996 te Dublin tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, alsmede wijziging van de Uitleveringswet en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 13 maart van 11.15 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26463)


Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)

Recesperiodes


-krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001


-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001


-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001


-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de Tweede-Kamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads- of statenverkiezing (27 009);


-Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen (27
008).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Agenda plenaire vergaderingen Tweede Kamer tot 30 maart '
Lees ook