Provincie Limburg

Agenda PS voor 11 juni 1999

AGENDA

PROVINCIALE STATEN
vergadering 11 juni 1999

Provinciale Staten van Limburg vergaderen op vrijdag 11 juni a.s. om
10.00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

Kadernota meerjarenbegroting 2000-2003

Verslag ruimtelijk beleid 1998

Overdracht beheer en onderhoud aan de gemeente Simpelveld van een deel van de provinciale weg De Beitel-Bocholtz (Stevensweg)

Jaarrapportages Vergunningverlening en Handhaving 1998

De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Deel: ' Agenda PS Limburg '
Lees ook