Provincie Limburg

Agenda PS voor 9 juli


1. Opening (aanvang 10.00 uur).


2. Mededelingen


3. Notulen

Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 13 april 1999 en 25 mei 1999


4. Ingekomen stukken

E. 1/1 Brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht d.d. 15 juni 1999, ingekomen d.d. 24 juni
1999, waarin wordt verzocht het Waterleidingplan Limburg aan te passen.

E. 1/2 Brief van de Ondernemingsraad van de N.V. Nutsbedrijven Maastricht d.d. 21 juni 1999 betreffende het
Waterleidingplan Limburg.

Voorstel: Deze brieven te zijner tijd betrekken bij een voorstel terzake


5. Mondelinge vragen


6. Jaarverslagen

F - 356 Voorstel om het jaarverslag 1998 van de NV Industriebank LIOF voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC EZW (02.07.99)

J - 768 Voorstel om het jaarverslag 1998 van de PNEM-MEGA Groep NV voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Behandeld in de VC FAZ (07.05.99)


7. Te behandelen voorstellen

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - 199 Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening provincie Limburg; met ontwerpbesluit

Behandeld in de VC VW (18.06.99) en te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

A - 200 Voorstel tot aanpassing van de structuur en werkwijze van de bestuurlijke organisatie IPO; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 399 Voorstel betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud aan de gemeente Maastricht van gedeelten van de provinciale wegen N586 Maastricht-Meerssen, N591 Maastricht-Eijsden en N592 Maastricht-Withuis; met

ontwerpbesluit, kredietbesluit en 21e wijziging van de begroting 1999

Behandeld in de VC VW (18.06.99) en te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

E - 400 Voorstel betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud aan de gemeente Meerssen van gedeelten van de provinciale wegen N585 Maastricht-Beek, N586
Maastricht-Meerssen, N587 Maastricht-Valkenburg en N587A Eysendaalweg; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en 22e wijziging van de begroting 1999

Behandeld in de VC VW (18.06.99) en te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

E - 401 Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van het opheffen van het knelpunt Roggelsebrug; met ontwerpbesluit en kredietbesluit

Behandeld in de VC VW (18.06.99) en te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

E - 402 Voorstel om een werkkrediet ad f 5.000.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van de A73 c.a.; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

F ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 355 Voorstel om het overzicht economische kredieten januari tot en met mei 1999 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC EZW (02.07.99)

F - 357 Voorstel om de rapportage Regionaal Technologie Plan 1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC EZW (02.07.99)

F - 358 Voorstel betreffende veiligstellen budget bedrijfsverplaatsingsregeling; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC EZW (02.07.99)

G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 30 Bestedingsvoorstel budget Herstructurering/reconstructie veehouderij 1999, groot f 1 mln., inclusief 15e begrotingswijziging 1999

Behandeld in de VC M+AZ (18.06.99) en te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

I ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - 713 Voorstel om voor de afronding van de delen 1 en 2 van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten een subsidie van maximaal f 137.600,- en voor de afronding van deel 3 van dat Woordenboek een subsidie van maximaal f 200.000,- beschikbaar te stellen; met ontwerpbesluit

Behandeld in de VC WZC (25.06.99)

K MILIEUHYGIËNE

K - 78 Voorstel betreffende de delegatie van bevoegdheden in procedures hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en spoorweglawaai aan de Limburgse gemeenten; met
ontwerpbesluit

Behandeld in de VC M+AZ (18.06.99)

K - 79 Voorstel betreffende de meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen/Stein; met ontwerpbesluit

Behandeld in de VC M+AZ (18.06.99)

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 96 Voorstel betreffende partile herziening van het streekplan Noord- en Midden-Limburg ten behoeve van het realiseren van een asielzoekerscentrum aan de Wesselseweg in Venlo; met ontwerpbesluit

Behandeld in de VC R+G (25.06.99)

J FINANCIËN DER PROVINCIE

J - 764 Tweede algemene bijstelling van de begroting 1999; met
16e begrotingswijziging 1999

Behandeld in de VC WZC (28.05.99), de VC EZW en VC FAZ (04.06.99), de VC VW en VC M+AZ (18.06.99) en de VC R+G (25.06.99)

J - 765 Voorstel om de provinciale jaarrekening 1998 met de daarbij behorende bijlagen cf art. 202 van de
Provinciewet vast te stellen, resp. voor kennisgeving aan te nemen en het voordelig saldo te bestemmen conform het ontwerpbesluit

Behandeld in de VC VW en VC M+AZ (18.06.99), de VC R+G en VC WZC (25.06.99) en te behandelen in de VC EZW en VC FAZ (02.07.99)

J - 766 Voorstel om MARAP-I 1999 voor kennisgeving aan te nemen en vast te stellen de 23e wijziging van de begroting 1999 en wijziging van het kredietbesluit 1999.

Behandeld in de VC VW en VC M+AZ (18.06.99) en de VC R+G en VC WZC (25.06.99) en te behandelen in de VC EZW en VC FAZ (02.07.99)

J - 767 Voorstel om een werkkrediet ad f 5.000.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek, grondaankopen e.d. voor de (verlegging van de) N297n in het kader van de Operatie Bottleneck; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC EZW en VC FAZ (02.07.99)

J - 769 Voorstel betreffende fusie PNEM/MEGA-Groep en EDON-groep; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)

J - 770 Voorstel om de meicirculaire provinciefonds van 1999 voor kennisgeving aan te nemen, de consequenties voor de begroting 1999 vast te stellen en kennis te nemen van de consequenties voor de meerjarenbegroting 2000-2003; met ontwerpbesluit

Te behandelen in de VC FAZ (02.07.99)


8. Voorlopige agenda's (ter kennisneming)

Voor de vergadering van 24 september:

F ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - Jaarverslag Maastricht Aachen Airport

Te behandelen in de VC EZW (10.09.99)

F - Evaluatie Grote Steden Beleid 1997 - 1999

Te behandelen in de VCEZW (10.09.99)

F - Bestuursovereenkomst GSB 1999 - 2003

Te behandelen in de VCEZW (10.09.99)

F - Evaluatie wijkeconomie middelgrote steden

Te behandelen in de VCEZW (10.09.99)

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - Voorstel inzake Symbiose

Te behandelen in de VCWCV (03.09.99)

I ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - Internationale cultuurparagrafen

Te behandelen in de VC WZC (03.09.99)

I - Centrum voor de Amateurkunsten

Te behandelen in de VC WZC (03.09.99)

I - Subsidieregelingen vocale kunst en provinciale sportorganisaties

Te behandelen in de VC WZC (03.09.99)

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - Huis in Brussel

Te behandelen in de VCEZW en VC FAZ (10.09.99)

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - POL-schets

Te behandelen in de VC R+G (03.09.99)

C - Voorstel inzake nota evaluatie integraal
veiligheidsbeleid 1995-1999

Te behandelen in de VC FAZ (24.09.99)

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - Implementatie MIT pakket A (R73, R74, N280, OTR)

Te behandelen in de VC VW (27.08.99) en de VC FAZ (10.09.99)

E - Startnotitie Masterplan Venlo

Te behandelen in de VC VW (27.08.99), de VC R+G (03.09.99) en de VC EZW en VC FAZ (10.09.99)

J FINANCIËN DER PROVINCIE

J - Reserve grote infrastructurele werken

Te behandelen in de VC VW (27.08.99) en de VC EZW en VC FAZ (10.09.99)
Voor de vergadering van 29 oktober:

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - Aanpassing procedureverordening Limburg

Te behandelen in de VC FAZ (15.10.99)

G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - Voorbereidingsschema landinrichting

Te behandelen in de VC R+G (08.10.99)

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - Ondersteuning PVGO-organisaties

Te behandelen in de VC WCV (08.10.99)

I ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - Provinciale restauratiehypotheken

Te behandelen in de VC WZC (08.10.99)

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - Implementatie operatie Bottleneck

Te behandelen in de VC EZW en VC FAZ (15.10.99)

C - Partile herziening streekplan Noord- en Midden-Limburg Helden

Te behandelen in de VC R+G (08.10.99)

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - Overdracht provinciale weg N563 Heythuysen-Baexem aan de gemeente Heythuysen

Te behandelen in de VC VW (01.10.99) en de VC FAZ (15.10.99)

E - Overdracht provinciale weg N555 Venlo-Grubbenvorst aan de gemeente Venlo

Te behandelen in de VC VW (01.10.99) en de VC FAZ (15.10.99)

E - Overdracht provinciale weg N594 Brouwerijstraat aan de gemeente Gulpen Wittem

Te behandelen in de VC VW (01.10.99) en de VC FAZ (15.10.99)

J FINANCIEN DER PROVINCIE

J - Algemene bijstelling van de begroting 1999

Te behandelen in de VC VW en VC M+AZ (01.10.99), de VC R+G en de VC WZC (08.10.99) en de VC EZW en VC FAZ (15.10.99)


9. Sluiting

Deel: ' Agenda PS Limburg '
Lees ook