Raad voor Financiële Verhoudingen


1. Voor de volgende vergadering van 13 februari 2003 staan in elk
- Evaluatie jeugdgezondheidszorg;

- Grenzen aan de verfijning van het verdeelstelsel;
- Stroomlijning informatievragen van het Rijk aan gemeenten.

2. De procedure voor de invulling van de openstaande vacature voor het lidmaatschap van de Raad voor de financiële verhoudingen is in december 2002 gestart.


3. Op 13 maart 2003 zal het nieuwe pand van de Rfv/Rob officieel geopend worden. Ter gelegenheid van deze opening zal tevens een cd-rom gepresenteerd worden, waarop alle uitgebrachte adviezen in de periode 1997-2003 van beide raden te vinden zijn.


4. Het onderzoek naar de financiële gevolgen van de gemeentelijke herindeling is afgerond. Het verrichte onderzoek onder acht Overijsselse gemeenten was op verzoek van de vaste amercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Raad hoopt na de vergadering van 13 februari 2003 het onderzoek te kunnen presenteren.


5. Ter voorbereiding op het advies over de evaluatie JGZ zal de Raad samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg nader een afbakening maken over het uit te brengen advies. De Raad zal zich bij de beantwoording van de adviesaanvraag van het ministerie van VWS met name concentreren op de vraag welke criteria gehanteerd kunnen worden voor de besluitvorming om de middelen uit de Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg al dan niet over te hevelen naar het gemeentefonds.


6. De Raad heeft besloten een adviestraject op te starten, waarin de stroomlijning van informatievragen van het Rijk aan gemeenten aan de orde zal komen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek zal het instrument monitoring betreffen. In een volgende vergadering zal de Raad nader ingaan op dit onderwerp.

7. De Raad heeft positief geadviseerd over de terugvordering van de artikel 12-steun van de gemeente Geldermalsen.

Deel: ' Agenda Raad voor Financiele Verhoudingen '
Lees ook