Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
25 november 1999
De leden van de raadscommissie financiën en onderwijs van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 11 november 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie financiën
en onderwijs welke op 25 november 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
P.C.E. de munnik - Blank, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 21 oktober 1999 3 Ingekomen stukken en mededelingen
a.Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) b.Begroting 2000, overzicht vervroegde afschrijvingen t.l.v.de algemene reserve
c. Stimulering verlichting in de havens gedurende de wintermaanden d. Verzoek van de Stichting Woonzorg Nederland tot 50% achterborgstelling voor de herfinanciering van het complex Herfstzon met bijbehorend dienstencentrum ad ƒ 3.152.000, --. e. Notitie naar aanleiding van vraag in raadsvergadering van 8 november 1999: 50 - of 80 km op randweg.
4 Statutenwijziging en grondverkoop Stichting Jachthaven Enkhuizen

91
5 Vaststellen belastingverordeningen 2000

132
6 Subsidie Stichting Kinderopvang Harlekijn inzake buitenschoolse opvang

137
7 Eindoverdracht bestuur openbaar onderwijs

141
8 Financiele overdracht bestuur openbaar basisonderwijs

142
9 Verkoop grond achter woning Westerstraat 126

143
10 Verordening Liggelden Enkhuizen 2000

146
11 Verkoop grond achter woning Westerstraat 124

148
12 Verkoop grond naast woning Wulpenlaan 26

149
13 Overzicht onvoorziene uitgaven en nieuw beleid 14 Toelichting op kosten en dekking project Meeuwenlaan 15 Toelichting op toerekening van apparaatskosten 16 Rondvraag
17 Sluiting.

Deel: ' Agenda raadscommissie financiën en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook